fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dotacje na wymianę pieców 2020 – nabór wniosków

Aktualizacja: 2020-07-30

Od 30 lipca br. na podstawie Uchwały nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 lipca 2020 r. nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze z budżetu Gminy Mosina zostaje wznowiony.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, przez cały rok.

Dokumenty do pobrania:


Aktualizacja: 2020-07-10

Komunikat w sprawie dotacji do wymiany pieców

Informujemy mieszkańców, że na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 9 lipca br., Rada podjęła nową uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie której Gmina Mosina udzielać będzie dofinansowania do wymiany starych kotłów w roku 2020.   

Poprzednia uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w tej sprawie – uchwała nr XXVIII/215/20 z dnia 28 maja 2020 r., została unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, co poskutkowało wstrzymaniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Wstrzymane zostało również procedowanie dotychczas złożonych wniosków.

Nowa uchwała, podjęta przez Radę na wczorajszej sesji, została zmieniona w zakresie zakwestionowanym przez RIO. O pomoc finansową Gminy na wymianę starych pieców i kotłów, będzie się można zacząć ubiegać ponownie po przejściu przez uchwałę procedury formalno-prawnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informujemy także, że wnioski złożone na podstawie poprzedniej uchwały, w okresie od 19 czerwca br. do czasu wstrzymania ich przyjmowania, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, po spełnieniu następujących warunków: złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o aktualności danych we wniosku i po uzupełnieniu braków, celem spełnienia wymagań określonych w obowiązującej uchwale z dnia 9 lipca br.  

O terminie wznowienia przyjmowania wniosków poinformujemy niezwłocznie na stronie mosina.pl i za pośrednictwem FB Gminy Mosina.

J. Nowaczyk


Od 19 czerwca br. można składać wnioski o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze z budżetu Gminy Mosina. Wnioski można składać w trybie ciągłym, przez cały rok. Wypłata dotacji następować będzie po zrealizowaniu inwestycji przez beneficjenta, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Mosina. W 2020 roku na realizację  zadania Gmina Mosina przeznaczyła 200 000,00 zł. Po wyczerpaniu środków z danego roku wypłata nastąpi do 31 stycznia roku następnego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie potwierdzona likwidacja (utylizacja/złomowanie) starego źródła energii cieplnej, z wyjątkami odnoszącymi się do zabytkowych pieców kaflowych i kominków bez płaszcza wodnego.

Dofinansowywane będą jedynie nowe i nieużywane urządzenia i materiały, w przypadku kotłów grzewczych na paliwa stałe spełniających warunki 5 klasy emisyjności wg polskiej normy i tzw. ekoprojektu.

28 maja 2020 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi. Podstawowym celem dotacji jest wspieranie procesu eliminowania z użytkowania starych urządzeń grzewczych służących ogrzewaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej, niespełniających obecnych norm emisji zanieczyszczeń. Działania takie służyć będą ograniczaniu tzw. niskiej emisji, a więc poprawie stanu powietrza, a w konsekwencji podnoszeniu standardu i jakości środowiska i życia mieszkańców. Stąd też uchwała przewiduje dofinansowywanie wymiany źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, jak i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Uchwała wprowadza możliwość dofinansowania instalowania kolektorów solarnych do celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Uchwała przewiduje możliwość dofinansowywania przedsięwzięć w lokalach i budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków wielorodzinnych obsługiwanych przez jedno większe źródło ciepła. Uchwała nie przewiduje konieczności zastosowania kotłów gazowych w przypadkach możliwości dostępu nieruchomości do sieci gazowej.

W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w rolnictwie lub rybołówstwie dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej, lecz tzw. pomoc de minimis.

Kosztami kwalifikowanymi przy rozliczeniach będą koszty poniesione po dacie zawarcia umowy i niesfinansowane z innych źródeł publicznych. Nie będą finansowane koszty opracowania dokumentacji przedsięwzięć. Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana tj. wyższa w przypadku źródeł ciepła na gaz, prąd czy pomp ciepła, niższa dla kotłów na paliwa stałe. Zasadę powyższą przyjęto z uwagi, że źródła na paliwa stałe spełniające wskazane normy i tak powodują znacząco wyższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery niż pozostałe źródła ciepła, stąd efekt ekologiczny przy ich zastosowaniu jest zdecydowanie niższy. Zróżnicowanie wysokości dofinansowania ma być zachętą do stosowania źródeł o najniższej emisyjności.

Stąd też maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku kotłów gazowych, elektrycznych czy pomp ciepła wyniesie max. 5 tys. zł. W przypadku kotłów na paliwa stałe max. 4 tys. zł, a w przypadku instalowania kolektorów solarnych do podgrzewania wody max. 3 tys. zł.

Nowością w uchwale jest również wprowadzona możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, co powinno ułatwić przynajmniej części wnioskodawców aplikowanie o dofinansowanie, bez konieczności osobistego stawiennictwa  w urzędzie.

Aktualna uchwała przewiduje również dla wniosków złożonych i niedofinansowanych z braku środków w roku poprzednim ich rozpatrzenie w pierwszej kolejności, przy zachowaniu dwóch warunków tj. potwierdzenia aktualności złożonego wniosku, uzupełnienia ewentualnych braków celem spełnienia wymagań niniejszej uchwały.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamieszczony został pod artykułem.

  1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Wzór oświadczenia współwłaściciela
  3. Uchwała NR XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dla Mieszkańca
najczęściej czytane