fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Gminy Mosina

Na podstawie art. 14 a ust.4 i art. 17 ust.3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Uprawnieni do dowozu:

 1. Do najbliższej szkoły podstawowej i  gimnazjum - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy
  o systemie oświaty,
 2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka - dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,
 4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim( udział
  w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych), a także dzieci i młodzież
  z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
 4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce,
 5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

 W przypadku wystąpienia rodziców z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Mosina, a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia i rozpatrywany jest indywidualnie na wniosek rodzica. Zasady zwrotu kosztów zawarte są w ZARZĄDZENIU NR OP.0050.19.2018 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców  lub opiekunów prawnych. zasady dotyczą:

a) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

b) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia

d) dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

e) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów.

Treść zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

 
 

 

 
Dla Mieszkańca
najczęściej czytane