Przebudowa Sowinieckiej

Gmina Mosina dokonuje uzgodnienia trójstronnego porozumienia w sprawie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie (droga powiatowa nr 2466P). To efekt długich starań Gminy Mosina o realizację przez Powiat Poznański oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Tekst porozumienia jest obecnie podpisywany przez Aquanet.
Uzgodnione porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, Aquanet S.A. i Gminą Mosina, w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego oraz koordynacji robót drogowych i robót budowlanych w ul. Sowinieckiej, znajduje się obecnie w trakcie podpisywania. Inwestycja poprowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu obejmie: budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla Za Barwą w Mosinie z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu. W ramach porozumienia Aquanet S.A. dokona wymiany sieci wodociągowej w Sowińcu i w Mosinie – ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej. Gmina Mosna z kolei wykona kanalizację sanitarną wraz z przyłączami, na odcinku od studni istniejącej zlokalizowanej w ul. Sowinieckiej w Mosinie na wysokości posesji nr 42 do granicy działek o nr ew. 2019/2 i 2019/1. Na październikowej sesji Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina, zabezpieczając w ten sposób środki w wysokości 3 000 000 zł, na wykonanie całej inwestycji w przyszłym roku.

 Tekst i fot. J. Nowaczyk