Sowiniecka - przetarg ogłoszony

Dziś, 20 marca, ogłoszony został przetarg  na wykonanie przebudowy ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem trójstronnym Gminy Mosina z  Powiatem Poznańskim i Aquanet-em.

Inwestycję poprowadzi  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Obejmie ona:  budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla "Za Barwą w Mosinie" z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu.
Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje:

1) Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych

a) budowa chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,

b) budowa zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,

c) wymiana konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy,

d) przebudowa i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla "Za Barwą" w Mosinie z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów.

e) przebudowa sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu,

f) remont chodnika na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 49,

g) wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,

h) wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

2) Inwestycja AQUANET S.A.

Wymiana sieci wodociągowej w m. Sowiniec i Mosina ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej:

a) rozbiórka sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych o średnicy 110mm,

b) budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 315mm i 180mm,

c) przyłączenie do projektowanej sieci wodociągowej,

d) wodociąg o średnicy 180mm z rur PE w ul. Iwaszkiewicza,

e) wodociąg o średnicy 315mm z rur PV w ul. Czereśniowej,

f) wymiana dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej o średnicy DN100mm i DN150mm,

g) przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w rur PE do projektowanej sieci,

h) budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 32mm i 40mm wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym,

i) przebudowa instalacji wewnętrznych w zakresie opisanym dokumentacją techniczną,

j) przebudowa istniejących wpustów ulicznych na wpusty krawężnikowo-jezdniowe,

k) budowa tymczasowej sieci wodociągowej z rur o średnicy 90mm.

3) Inwestycja Gminy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ul. Gałczyńskiego do granicy działek nr ewid. 2036/1 i 2012 obręb Mosina obejmuje:

a) budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur GRP O 200mm,

b) budowa studni rewizyjnych O1000mm oraz O600 mm,

c) przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC O160 mm.

JN