fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2019-06-25

Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza ponowny nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.

Zakres zadań:
1) Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się rolnictwem. 
2) Uczestnictwo w przeprowadzeniu spisu rolnego.
3) Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy, w tym utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg na terenach Gminy.
4) Koordynacja całokształtu działań związanych z ochroną przyrody, w tym współpraca z organami ochrony przyrody.
5) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
6) Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków oraz prowadzenie postepowań w sprawie usuwania drzew i/lub krzewów.
7) Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
8) Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
9) Prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
10) Prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, wydawanie decyzji środowiskowych. 
11) Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki –  do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych – do wykorzystania przy opracowywaniu planu sieci kanalizacyjnej,
 współudział z Referatem Finansów i Budżetu w przygotowywaniu propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący miejską jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 realizacja zadań związanych z przejęciem w trybie wykonania zastępczego obowiązków utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują częstotliwości i sposobu korzystania usług realizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
12) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
13) Współdziałanie i realizacja zadań w zakresie wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w tym: przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14) Współdziałanie i realizacja zadań w zakresie wynikającym z ustawy prawo wodne w tym: przyjmowanie wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy.
15) Prowadzenie ewidencji kąpielisk na terenie Gminy.
16) Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych:
 przyjmowanie i rejestracja wniosków,
 udział w komisji szacującej straty,
 szacowanie strat oraz sporządzanie protokołów,
 przygotowywanie zbiorczych zestawień z terenu Gminy,
 wysyłanie wniosków o odszkodowania do Wojewody,
 odbiór wniosków i przekazywanie zainteresowanym.
17) Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom. 
18) Przyjmowanie   i   przekazywanie   informacji   właściwym   służbom   o   zachorowaniu   zwierząt  na chorobę zakaźną. 
19) Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
20) Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
21) Nadzór  nad  funkcjonowaniem  miejsca  czasowego  pobytu  zwierząt  oraz  zapewnienie  odłowu zwierząt bezdomnych i dzikich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 
22) Współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.
23) Przygotowanie rocznych sprawozdań do KOBIZE.
24) Opracowywanie   strategii,   planów   i   programów,   za   które   Gmina   jest   odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu. 
25) Prowadzenie   prac   nad   inwentaryzacją   zasobów   przyrody   oraz   prowadzenie   wymaganych rejestrów, w tym zakresie. 
26) Tworzenie    warunków    do    wykonywania    prac    związanych    z    utrzymaniem    porządku i czystości na terenie  Gminy.
27) Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem czystości  porządku w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
28) Sporządzanie ankiet i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej merytorycznego zakresu działania referatu.
29) Wykonywanie  zadań  wspólnych  realizowanych  przez  komórki  organizacyjne  i  samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie.
30) Wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28 czerwca 2019 r. pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko ds. ochrony środowiska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/nabory-ogoszone-w-2019-r..html

 

 
 
Pozostałe Komunikaty
2020-05-03

Eksperci mieszkańcom

Zapraszamy do kierowania zapytań ws. prawa pracy, tarczy antykryzysowej czy dotacji na zakładanie firmy.
Czytaj więcej
2020-05-22

Jak załatwić sprawę w urzędzie

By zmniejszyć utrudnienia wynikające z ograniczenia dostępności dla mieszkańców, urząd wprowadził w niej zmiany.
Czytaj więcej
2020-05-25

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 27 maja br. dyżury pracowników OPS w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Czytaj więcej
2020-05-22

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Policję oraz PSSE w Poznaniu.
Czytaj więcej
2020-05-22

Koszenie trawników w czasie suszy

Dlaczego należy ograniczyć koszenie trawników w czasie suszy?
Czytaj więcej
2020-05-22

Zasady bezpieczeństwa podczas szczepień profilaktycznych

Przedstawiamy zasady bezpieczeństwa podczas szczepień profilaktycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS – CoV – 2
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane