fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-04-07

Nabór na stanowisko urzędnicze

Mosina, 7 kwietnia 2021 r.

 Burmistrz Gminy Mosina
OGŁASZA
nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji drogowych
w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy
w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne w kierunku budownictwo drogowe.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem inwestycji drogowych związanych z budową, rozbudową lub remontem – minimum dwuletnie.
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 6. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji werbalnej.
 7. Biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów i tabel/zestawień, umiejętność planowania, umiejętność prowadzenia negocjacji.
 8. Bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności: ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej minimum dwuletnie.
 2. Referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej – do przedstawienia
  na rozmowie kwalifikacyjnej.
 3. Uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.
 4. Umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem.

Zakres zadań:

 1. Organizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy Mosina w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg, chodników, obiektów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i in. związanych z infrastrukturą drogową (m.in. kanalizacja deszczowa, zbiorniki, separatory, sygnalizacja świetlna i in.) oraz oznakowaniem poziomym i pionowym w tym programowanie, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca z podmiotami zewnętrznymi (projektanci, wykonawcy i in.), przygotowania umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbioru i przekazania do eksploatacji, rozliczanie inwestycji.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego (dla ulic nowobudowanych lub modernizowanych).
 3. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi lub podmiotami dofinansowującymi zadania wraz z zawieraniem porozumień i ich rozliczaniem oraz zarządcami dróg.
 4. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 5. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji.
 6. Przygotowywanie pism w zakresie prowadzonych zadań.
 7. Analiza wydatków i zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy.
 8. Nadzór merytoryczny nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki pomocnicze
  w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 9. Opracowywanie planów, strategii, analiz, rozliczeń, za które Gmina jest odpowiedzialna w zakresie działalności Referatu.
 10. Udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Mosinie oraz udział
  w Sesjach Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.
 3. Praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd
  w celu wizytacji terenu.
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku
  tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.),
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
  2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 19 kwietnia 2021 r., do godziny 15.00

pod adresem:

 Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„ Rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji drogowych”.

 

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można także wrzucać do skrzyni umieszczonej przed wejściem do urzędu lub zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                               (-) Przemysław Mieloch

                                                                                              

 

 

 

Pozostałe Komunikaty
2021-04-15

Jakość wody

Wyniki badań próbek wody produkowanej w pierwszym kwartale 2021 ze Stacji Uzdatniania Aquanet S.A.
Czytaj więcej
2021-04-15

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Do wakacji zostały jeszcze ponad dwa miesiące, ale już przekazujemy Państwu informację o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach.
Czytaj więcej
2021-04-14

Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec

WUW informuje, że do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański.
Czytaj więcej
2021-04-14

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem.
Czytaj więcej
2021-04-13

Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie gminy Mosina - Rogalinek 27 kwietnia.
Czytaj więcej
2021-04-13

Sadzimy ponad 100 drzew na wiosnę

Trwają właśnie przygotowania do nasadzeń drzew.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane