fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-05-28

Nabór na stanowisko urzędniczne

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane techniczne w kierunku budownictwo;
 3. prawo jazdy kategorii B;
 4. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej,
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe  w pracy urzędniczej minimum 2 letnie;
 2. doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem inwestycji związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów kubaturowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowych;
 3. znajomość warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych;
 4. znajomość przepisów budowlanych dotyczących organizowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego wraz z jego zakończeniem, odbiorem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
 5. referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
 6. biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów i tabel/zestawień, umiejętności planowania, umiejętności prowadzenia negocjacji;
 7. uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 8. umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań:

 1. Organizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy Mosina w zakresie budowy, przebudowy, remontów obiektów kubaturowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowych w tym programowanie, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca
  z podmiotami zewnętrznymi (projektanci, wykonawcy i in.), przygotowania umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbioru i przekazania do eksploatacji, rozliczanie inwestycji.
 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi lub podmiotami dofinansowującymi zadania wraz z zawieraniem porozumień i ich rozliczaniem.
 3. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 4. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji.
 5. Analiza wydatków i zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy.
 6. Nadzór merytoryczny nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki pomocnicze
  w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 7. Opracowywanie planów, strategii, analiz, rozliczeń, za które Gmina jest odpowiedzialna w zakresie działalności referatu.
 8. Udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Mosinie oraz udział
  w sesjach Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
 3. praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd
  w celu wizytacji terenu;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.)
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 8 czerwca 2020 r.

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„ Rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji gminnych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nabory ogłoszone w roku 2020

Pozostałe Komunikaty
2020-06-29

Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2466P -ul. Sowiniecka w Mosinie.
Czytaj więcej
2020-07-07

Komisja Budżetu i Finansów

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie.
Czytaj więcej
2020-07-07

425 mln zł na postojowe z ZUS w Wielkopolsce

Oddziały ZUS w Wielkopolsce wypłaciły prawie 216 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 425 mln zł.
Czytaj więcej
2020-07-06

Powszechny Spis Rolny

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Jak wziąć udział w spisie?
Czytaj więcej
2020-07-06

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Policję oraz PSSE w Poznaniu.
Czytaj więcej
2020-07-06

6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy w Wielkopolsce

Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło już 6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane