fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-07-30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat

 Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat

w Referacie Podatków i Opłat

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z zakresu ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym,
 6. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, t.j.),
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera, programów w pakiecie Office,
 2. preferowane doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości, podatkach lub obsłudze nieruchomości,
 3. znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,
 4. znajomość oprogramowania w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych (np. systemu RADIX),
 5. umiejętność budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 6. umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Referatu i Urzędu,
 7. umiejętność organizowania pracy,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. sumienność,
 10. odpowiedzialność,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. komunikatywność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 2. przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,
 3. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
 4. współpraca ze stanowiskiem księgowości podatkowej w zakresie realizacji dochodów podatkowych i opłaty skarbowej do sprawozdań Rb-27S,
 5. opracowanie danych dla potrzeb statystycznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,
 3. praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza Urząd,
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku, tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

 

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego i odbytej służby przygotowawczej – jeżeli dotyczy,
 9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, t.j.),
 11. referencje – jeżeli posiada.

 

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina
z siedzibą: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

 
 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia:  10 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Rekrutacja na stanowisko ds. podatków i opłat”.

 

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można wrzucać do skrzyni umieszczonej przed wejściem do urzędu lub zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty można także wysłać drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

 

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(w przypadku wpłynięcia powyżej 10 aplikacji, w pierwszej kolejności odbędzie się test wiedzy,
z którego wyłonione zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej).

 

                                                                                               Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                               /-/ Przemysław MielochNabory ogłoszone w 2020 r.

Pozostałe Komunikaty
2021-05-18

Czym jest Spis Powszechny i w jakim celu jest przeprowadzany?

Obejrzyj film i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Czytaj więcej
2021-05-17

Punkt spisowy w Nowinkach

17 maja w godz. 12:00-18:00 w Nowinkach (świetlica wiejska) będzie funkcjonował punkt spisowy Narodowego Spisu Powszechnego.
Czytaj więcej
2021-05-17

Zaproszenie do dyskusji nad planem miejscowym

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie.
Czytaj więcej
2021-05-17

Uwaga- komunikat dot. wieży widokowej

Aktualizacja 17 maja 2021r.: Wieża widokowa jest ponownie dostępna dla turystów.
Czytaj więcej
2021-05-13

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego.
Czytaj więcej
2021-05-12

Możliwe burze z gradem

IMGW wydało komunikat ostrzegawczy.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane