Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z otrzymaną informacją od Instytucji Zarządzającej Centrum Projektów Polska Cyfrowa, związaną z uzupełnieniem dokumentacji aplikacyjnej, Gmina Mosina zwraca się z prośbą o uzupełnienie złożonego oświadczenia, które jest podstawą do pozyskania środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym poprzez dostarczenie:

  1. Kserokopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w linii prostej w PGR (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS, legitymacja potwierdzająca zatrudnienie lub inny dokument)
  2. Kserokopii legitymacji szkolnej dziecka do którego zostało złożone oświadczenie.
  3. Wypełniony załącznik nr. 1  , dotyczący wskazania numeru PESEL dziecka, rodzica wnioskodawcy oraz osoby która pracowała w PGR – do pobrania na stronie.
  4.  Wypełniony załącznik nr 2 dot. zgody na weryfikacje danych – do pobrania na stronie.  

Powyższe dokumenty należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Mosinie Plac 20 Października 1 w Mosinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 roku.

Niedostarczenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2