LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), zwołuję LXIX sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 15:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul.  Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Mosina:
 1. głosy mieszkańców,
 2. głosy radnych.
 1. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania (uchwała).
 2. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2021:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok,
 2. Informacja o stanie mienia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 3. sprawozdanie finansowe za rok 2021,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2021,
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2021 rok,
 6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2021 rok,
 7. opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy Mosina w roku 2021,
 8. stanowisko klubu radnych w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina w 2021 roku,
 9. dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok, sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina,
 10. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok,
 11. uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 20 do 24 czerwca 2022 roku.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/23c9d142-b9e2-4

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina

Przewodniczący Rady Dominik Michalak