Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Zarządzenie nr BR.0050.101.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko odbędą się w dniu 2 lipca 2019 r., o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Żabinku, Żabinko 33.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żabinko jest następujący:
1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Powołanie komisji skrutacyjnej.
4) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.
5) Zamknięcie listy kandydatur.
6) Autoprezentacja kandydatów na funkcję Sołtysa.
7) Głosowanie.
8) Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
9) Ustalenie ilości osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej.
10) Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
11) Głosowanie.
12) Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
13) Zakończenie Zebrania.

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.101.2019 Z DNIA 10 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ŻABINKO