fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-03-08

Wyłożenie MPZP dla Radzewic

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4 obręb Radzewice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/140/19  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4 obręb Radzewice od dnia 9 marca 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z przekazaniem oświadczenia (dostępne w ww. zakładce) – do godz. 9.00 dnia 31 marca 2021 r. na adres e-mail: pp@mosina.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.00 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostały podane na stronie internetowej bip.mosina.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 PP.6721.2.2020.JPZ

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko (.pdf)

Rysunek planu (.pdf)

Projekt uchwały (.pdf)

Obwieszczenie (.docx)

Pozostałe Komunikaty
2021-04-19

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie

Informacja na temat funkcjonowania i pracy Urzędu Miejskiego.
Czytaj więcej
2021-04-19

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Mosina w 2021 r.
Czytaj więcej
2021-04-15

Jakość wody

Wyniki badań próbek wody produkowanej w pierwszym kwartale 2021 ze Stacji Uzdatniania Aquanet S.A.
Czytaj więcej
2021-04-15

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Do wakacji zostały jeszcze ponad dwa miesiące, ale już przekazujemy Państwu informację o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach.
Czytaj więcej
2021-04-14

Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec

WUW informuje, że do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański.
Czytaj więcej
2021-04-14

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane