fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Nowe stawki opłat za śmieci od 1 kwietnia 2020r.

Nowe stawki opłat za śmieci

Informujemy mieszkańców Gminy Mosina o wprowadzeniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami i możliwości zwolnienia z części tych opłat od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiany tych stawek przyjęte zostały uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, a  ich ogłoszenie jako obowiązujące, możliwe było dopiero po przejściu przez podjęte uchwały procedury formalno-prawnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W związku z zakończeniem tej procedury, podajemy mieszkańcom obowiązujące od 1 kwietnia br. nowe stawki za gospodarowanie odpadami.   

Zgodnie z uchwałą nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r., od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, której wysokość wyniesie  27 zł od osoby miesięcznie.
Tą samą uchwałą ustalona została również stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (27 zł x 2). Podwyższona stawka wynosi 54 zł  za osobę miesięcznie zamieszkującą nieruchomość.

Uchwała nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie wprowadzono możliwość uzyskania zwolnień od 1 kwietnia 2020 r. w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O jakie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim przypadku można się starać?

  1.  W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowymzwolnienie w wysokości 5 zł od nieruchomości z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej dla danej nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie to może uzyskać każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Mosina zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który prowadzi lub zamierza prowadzić na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik na odpady bioodpady.

Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której w pkt E.1 należy zaznaczyć odpowiedź TAK, a w pkt E.2 należy zaznaczyć odpowiedź NIE.

UWAGA!

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA DO ODBIORU POJEMNIKA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI.
Okresowy nadmiar odpadów biodegradowalnych, np. trawy i liści powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach, można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.

Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym

 

  1.  W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – zwolnienie w wysokości 3 zł od osoby z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Zwolnienie to przysługuje :

  1. osobom w gospodarstwach domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w myśl ustawy o pomocy społecznej :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

- osoby w rodzinie – 528 zł,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie (528 zł/osoba).

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  – art. 8 ust. 1 lub 2

  1. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przysługuje ono osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina

Uchwała nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawiezwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyłączeniem zapisów: w § 1 ust.1 wyrażeń „średni miesięczny” oraz „mieszkańca w roku poprzednim”, § 3,  § 4 ust.1, załącznika do uchwały z powodu sprzeczności z przepisami prawa, wskazanymi w uchwale Nr 6/319/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. stwierdzającej ich nieważność.

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionych wyżej uprawnionych przypadkach, można uzyskać od 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym złożono deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju to zwolnienie obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługiwać będzie zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu.

Przypominamy, że od 1 stycznia br., w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. Wprowadzona została obowiązkowa segregacja śmieci, a odpady biodegradowalne zbierany wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do ich odbioru na BIODPADY. Zniesiony został system workowy dla bioodpadów.

Szczegóły w zakładce Dla Mieszkańca->Gospodarka odpadami.

Urząd Miejski w Mosinie

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane