fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mosina

 

ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych     
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) , Zamawiający – Gmina Mosina, informuje o zawarciu umowy w wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki  na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt.12 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mosina

Pl. 20 Października 1,

62-050   Mosina, woj. wielkopolskie,

NIP: 7773154370

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, pochodzących z terenu Gminy Mosina w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2019 r.

Zamówienie obejmuje odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Mosina oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz ich transport z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Regionalnej Instalacji  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym 26/27, Gmina Czempiń oraz Instalacji Zastępczej w Rumianku, Gmina Tarnowo Podgórne (w przypadku odpadów biodegradowalnych).

  1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie

ul. Sowiniecka 6G

62-050 Mosina, woj. Wielkopolskie

NIP: 7773274111

  1. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PRZYJĘTYCH DO PSZOK

Odebrane odpady komunalne zostają przewożone do Regionalnej Instalacji  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym 26/27, Gmina Czempiń oraz Instalacji Zastępczej w Rumianku, Gmina Tarnowo Podgórne (w przypadku odpadów biodegradowalnych), a następnie trafiają na sortownię, gdzie wydziela się poszczególne frakcje, aby kolejno poddać je recyklingowi i odzyskowi.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przeznaczonych do składowania trafiają na składowisko odpadów w Srocku Małym, Gmina Stęszew.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENÓW PUBLICZNYCH

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mosina

Pl. 20 Października 1,

62-050   Mosina, woj. wielkopolskie,

NIP: 7773154370

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz pojemników w ciągach dróg publicznych, na przystankach autobusowych, na terenach placów zabaw, na terenach zielonych oraz zbieranie i wywóz odpadów z tzw. dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina.

  1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie

ul. Sowiniecka 6G

62-050 Mosina, woj. Wielkopolskie

NIP: 7773202086

  1. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PRZYJĘTYCH DO PSZOK

Odebrane odpady komunalne zostają przewożone do Regionalnej Instalacji  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym 26/27, Gmina Czempiń, a następnie trafiają na sortownię, gdzie wydziela się poszczególne frakcje, aby kolejno poddać je recyklingowi i odzyskowi.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póżn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego „CZO SELEKT” od dnia 1 stycznia 2017 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Gminy Mosina ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Usługi odbioru pozostałych odpadów, które nie są objęte opłatą "śmieciową", można zamawiać u n/w firm. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy dana firma może odbierać danego rodzaju odpady. Skontaktujcie się z nami. Udzielimy Państwu odpowiedzi. Kontakt telefoniczny: (61)8109-545, 8109-546, 8109-547.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MOSINA

 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Właściciel nieruchomości nie podłączonej do kanalizacji ma obowiązek podpisania umowy na wywóz nieczystości płynnych z firmą, która posiada aktualne zezwolenie Burmistrza Gminy Mosina na świadczenie tego typu usług. Do obowiązku właściciela nieruchomości należy ponadto (poza zawarciem takiej umowy) gromadzenie rachunków za wywóz nieczystości płynnych do roku wstecz. Podczas kontroli nieruchomości strażnicy miejscy mogą zażądać od właściciela nieruchomości okazania stosownych umów oraz kompletu rachunków za wywóz nieczystości płynnych do roku wstecz oraz faktur zużycia wody z tego okresu (jeżeli nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej). W przypadku braku umów lub niekompletności rachunków za wywóz nieczystości płynnych, może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 złotych. Mandat karny może zostać nałożony również w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika (np. nielegalny odpływ do rowu), niewłaściwej częstotliwości wywozu odpadów jak również w przypadku odmowy okazania przez właściciela nieruchomości żądanych umów i rachunków. 

Jeśli firma, która odbiera od Państwa nieczystości ciekłe, nie występuje na poniższej liście i mają Państwo wątpliwość, czy posiada ona aktualne zezwolenie na świadczenie tego typu usług, skontaktujcie się z nami. Udzielimy Państwu odpowiedzi. Kontakt telefoniczny: (61)8109-545, 8109-546, 8109-547.

Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe prowadzi Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie

 
LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA 
NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MOSINA

 

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane