fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kalendarz wydarzeń

Data opublikowania 2021-12-16

Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina OGŁASZA nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane techniczne.
 3. Prawo jazdy kategorii B.
 4. Znajomość przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej minimum 2-letnie.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z bieżącą obsługą interesanta.
 3. Doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem drogami i pasem drogowym.
 4. Znajomość przepisów prawa w zakresie utrzymania dróg.
 5. Znajomość warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych,
  w tym drogowych.
 6. Referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej.
 7. Biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania pism, decyzji, opinii, zestawień dokumentów związanych z zakresem zadań.
 8. Uprawnienia budowlane/drogowe będą dodatkowym atutem.
 9. Umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem.

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie decyzji administracyjnych, opinii oraz uzgodnień w zakresie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym oraz lokalizacji zjazdów.
 2. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie utrzymania dróg gminnych.
 3. Współpraca z wykonawcami w zakresie utrzymania dróg gminnych.
 4. Prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji/uszkodzenia mienia gminnego.
 5. Uzgodnienie projektów z inwestorami zewnętrznymi.
 6. Udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Mosinie oraz udział
  w sesjach Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.
 3. Praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd
  w celu wizytacji terenu.
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.),
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
  2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 29 grudnia 2021 r.,

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:


„ Rekrutacja na stanowisko ds. zarządzania drogami”.

 

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch
2022-05-13

Pierwszy rajd turystyczno-rowerowy

29 maja zapraszamy na rajd turystyczno-rowerowy z okazji 720. rocznicy nadania praw miejskich Mosinie.
Czytaj więcej
2022-05-10

I Mityng Sportowy

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni zaprasza na I Mityng Sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 28.05.
Czytaj więcej
2022-05-09

Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2022

Serdecznie zapraszamy do świętowania dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 20-22 maja 2022 r. Wystąpi dla nas Andrzej Piaseczny.
Czytaj więcej
2022-03-28

Niedziela Palmowa

Palmy wielkanocne zostaną wystawione na placu 20 Października w Mosinie w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022.
Czytaj więcej
2022-03-28

„Poznański Lider Przedsiębiorczości”

XIX edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Zgłoszenia do 15 kwietnia.
Czytaj więcej
2022-03-24

Spotkanie dla przedsiębiorców

Spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 31 marca godz. 10:00.
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
KALENDARZ WYDARZEN
Dodaj wydarzenie
dla mieszkańca
najczęściej czytane