Mosina w Programie Czyste Powietrze

12 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch podpisał Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

W uroczystym podpisywaniu porozumień, z udziałem Wojewody Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna, wzięły udział zainteresowane programem gminy z województwa wielkopolskiego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu, beneficjent zyskuje zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

Możliwe warianty dofinansowania to pożyczka lub dotacja. Przewidywany czas realizacji programu zakładany jest na lata 2018 – 2029, natomiast podpisywanie umów będzie możliwe do 31.12.2027 r.

Warunek podstawowy:

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy wejść na stronę internetową https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ zarejestrować konto w portalu beneficjenta
i zalogować się.

Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

Wyznaczeni pracownicy Gminy będą udzielać wsparcia doradczego w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie. Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu
i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Z ważniejszych informacji należy również wskazać, że dla istniejących budynków wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 01.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Z kolei w budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie
w przypadku, gdy przegrody spełniają/będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy).

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie internetowej: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/.

Wstępnych informacji udziela pracownik urzędu, Pani Monika Czaińska (tel. 61 1018 245), która jeszcze będzie brała udział w kolejnych szkoleniach w tym zakresie.

Joanna Nowaczyk

 

Gmina Mosina jest jedną z pierwszych gmin w Wielkopolsce, która podpisała Porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji Programu Czyste Powietrze. Pierwsze działania w tym zakresie podjęliśmy 5 października ub.r. goszcząc ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Zapytałem wtedy o możliwość wsparcia przez gminę osób mniej zamożnych poprzez pokrycie wkładu własnego mieszkańca. Odpowiedzi nie uzyskałem.

W tej sprawie byłem 4 kwietnia br. w Warszawie, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiałem również szereg rozwiązań określających tryb współdziałania samorządu z WFOŚiGW (https://www.mosina.pl/aktualnosci/o-walce-ze-smogiem-w-warszawie).

Przedstawione w Porozumieniu rozwiązania stanowią kompromis pomiędzy pierwotnym założeniem, w którym za wszystkie elementy programu miała odpowiadać gmina a przedstawioną przeze mnie propozycję, w której samorząd zapewnia lokal i wyposażenie, w którym funkcjonowałby oddelegowany pracownik WFOŚiGW. Porozumienia zakłada współpracę samorządu, który generalnie dokonuje oceny formalnej wniosku (wspierając jeżeli trzeba jego wypełnianie) i WFOŚiGW, który podpisuje umowę i dokonuje kontroli nieruchomości.

Myślę, że dzięki wspólnym działaniom będziemy skutecznie ograniczali smog.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina