fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dotacja gminna na wymianę ogrzewania (pieca/kotła)

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE GMINY NA WYMIANĘ STAREGO KOTŁA/PIECA?

Stan powietrza budzi coraz większe zainteresowanie mieszkańców, a źródłem niezadowolenia pozostaje jego nadmierne zanieczyszczenie generowane przez tzw. niską emisję, w szczególności ze źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Dlatego też informujemy o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany tzw. kopciuchów na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania emisyjności.

Dotacje celowe z budżetu gminy Mosina udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy, polegających na:

1) likwidacji kotłów/pieców węglowych i ich zastąpieniu: 

 • pompą ciepła; 
 • kotłem gazowym; 
 • kotłem lub piecem elektrycznym;
 • kotłem na paliwo stałe, z automatycznym podajnikiem paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, bez dodatkowego rusztu, 5 klasy lub wyższej według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5;2012, spełniającym wymagania tzw. ekoprojektu (wyłącznie nieruchomości nie posiadające technicznych możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub cieplnej),

2) montażu w systemie grzewczym kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wysokość dotacji może wynieść:

 • w przypadku instalowania pomp ciepła, kotłów gazowych i elektrycznych maksymalnie 80 % udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł;
 • w przypadku instalowania kotłów stałopalnych 5 klasy, maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł;
 • w przypadku instalowania kolektorów słonecznych dla celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji, zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji zostały ustalone przez Radę Miejską w Mosinie w uchwale zmieniającej:

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2022/3739/akt.pdf

oraz w uchwale

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5879/akt.pdf

PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI Z GMINY

 • Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie zarówno tradycyjną drogą w wersji papierowej, jak i drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Termin składania wniosków: od 2 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku
  lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
 • Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji w szczególności przed dokonaniem zakupu i montażem dotowanych urządzeń, a także przed likwidacją (demontażem) dotychczasowych kotłów/pieców węglowych.
 • Przedsięwzięcia zrealizowane i sfinansowane przed podpisaniem umowy nie będą dofinansowywane.
 • Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć wymagane załączniki wymienione
  w formularzu wniosku w tym m.in.:
 • dokumentację fotograficzną urządzenia (kotła/pieca), który podlegać będzie wymianie,
 • zgody właściciela budynku/lokalu (dotyczy najemców) lub współwłaścicieli na realizację inwestycji,
 • oświadczenia dotyczącego uzyskania finansowania kosztów inwestycji z innych środków/źródeł publicznych,
 • w przypadku montażu kotła na paliwo stałe: certyfikat (zaświadczenie) lub inny dokument potwierdzający, że planowany do zamontowana kocioł spełnia wymagania tzw. Ekoprojektu, kopię odmowy operatora sieci gazowej przyłączenia do niej budynku/lokalu objętego wnioskiem.
 • w przypadku montażu kotła gazowego: kopia pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz kopię warunków technicznych dla przyłącza gazowego od operatora sieci gazowej.
 • Jeśli wniosek jest w całości poprawnie wypełniony i dołączono do niego wszystkie wymagane załączniki nastąpi podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania pomiędzy gminą i wnioskodawcą (w ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku). Jeśli wniosek jest niekompletny wnioskodawca będzie wzywany do jego uzupełnienia/korekty.
 • Po podpisaniu umowy z gminą beneficjent realizuje inwestycję i po jej wykonaniu występuje do gminy o wypłatę dotacji. W tym celu wypełnia wniosek o wypłatę dotacji celowej przekazany w momencie podpisania umowy oraz dołącza do niego wymagane dokumenty (oryginały i kopie), a w szczególności:
 • dokument potwierdzający złomowanie starego kotła (nie dotyczy piecy kaflowych),
 • opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego urządzenia do przewodów spalinowych (nie dotyczy instalowania pomp ciepła),
 • protokół odbioru wykonanej inwestycji podpisany przez wykonawcę
  i beneficjenta,
 • protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowych),
 • oświadczenie dotyczące finansowania inwestycji z innych środków publicznych oraz o złożeniu aktualizacji deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po dokonanej wymianie źródła ciepła,
 • faktury, rachunki za koszty inwestycji poniesione po dacie podpisania umowy
  z gminą,
 • dowody zapłaty za poniesione koszty, o ile zapłata już nastąpiła,
 • dokumentację fotograficzną nowo zainstalowanego źródła ciepła
  (w przestrzeni pomieszczenia oraz tabliczki znamionowej).
 • Po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności wniosku o wypłatę dotacji nastąpi jej wypłata przelewem na rachunek bankowy beneficjenta. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w wniosku o wypłatę dotacji beneficjent zostanie wezwany do ich usunięcia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie uczyni nastąpi odmowa wypłaty dotacji.

WNIOSKI DO POBRANIA

Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonów: 61 1018-248, 61 1018-245, 61 1018 247.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane