fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dotacje na wymianę pieców – nabór wniosków

Aktualizacja: 2022-07-26

Informacja o wznowionym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kopciuchów

Burmistrz Gminy Mosina podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2023 roku, celem zapewnienia środków na kontynuowanie dofinansowań przyznawanych do wymiany starych kopciuchów.

W związku z powyższym informujemy, że wznawiamy przyjmowanie wniosków na nowych formularzach.Aktualizacja: 2022-05-26

ZMIANY W DOTACJACH GMINY DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA

Podczas sesji w dniu 28 kwietnia br. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła zmiany zasad udzielania dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Podjęta przez radę uchwała Nr LXIV/551/22 (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3739) wchodzi w życie od 26 maja 2022 roku. Wprowadziła ona następujące zmiany:

1. możliwość dofinansowania kotłów na paliwa węglowe dodając wyłączenie nieruchomości posiadających techniczne możliwości przyłączenia do sieci gazowych lub cieplnych; w programie Czyste Powietrze od 1.01.2022 r. wycofano całkowicie dofinansowanie do kotłów na węgiel;

2. dofinansowanie wymiany na kocioł gazowy może być udzielone w przypadku budynków/lokali posiadających już przyłącze gazowe; jest to podyktowane długim czasem od momentu uzyskania warunków technicznych przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie, a fizycznym wykonaniem przyłącza, co skutkowało niewykonaniem inwestycji lub potrzebą prolongowania terminu jej wykonania;

3. wymóg, że dofinansowanie  będzie udzielane dla budynków/lokali, dla których złożono deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;

4. wprowadzono ograniczenie terminu realizacji inwestycji do 15 listopada, z uwagi na czas niezbędny do sprawdzenia wniosku o wypłatę dotacji przed końcem roku budżetowego;

5. wprowadzono finalny termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 30 września danego roku, pozwalającego racjonalnie zrealizować i rozliczyć przedsięwzięcie w okresie roku budżetowego, a także przed okresem niskich temperatur;

Wnioski złożone przed wejściem w życie nowej uchwały będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów uchwały.

Wniosek o dofinansowanie

Wzór oświadczenia współwłaścicieli

Wzór oświadczenia o uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł publicznych


Aktualizacja: 2021-05-19
Dokumenty do pobrania:

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE GMINY NA WYMIANĘ STAREGO KOTŁA/PIECA?

Stan powietrza budzi coraz większe zainteresowanie mieszkańców, a źródłem niezadowolenia pozostaje jego nadmierne zanieczyszczenie generowane przez tzw. niską emisję, w szczególności ze źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Dlatego też informujemy o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany tzw. kopciuchów na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania emisyjności.

Dotacje celowe z budżetu gminy Mosina od ubiegłego roku udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy, polegających na:

1) likwidacji kotłów/pieców węglowych i ich zastąpieniu: 

 • pompą ciepła; 
 • kotłem gazowym; 
 • kotłem lub piecem elektrycznym;
 • kotłem na paliwo stałe, z automatycznym podajnikiem paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, bez dodatkowego rusztu, 5 klasy lub wyższej według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, spełniającym wymagania tzw. ekoprojektu,

2) montażu w systemie grzewczym kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wysokość dotacji może wynieść:

 • w przypadku instalowania pomp ciepła, kotłów gazowych i elektrycznych maksymalnie 80 % udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł;
 • w przypadku instalowania kotłów stałopalnych 5 klasy maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł;
 • w przypadku instalowania kolektorów solaranych dla cwu maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji, zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji zostały ustalone przez Radę Miejską w Mosinie w uchwale
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5879/akt.pdf  oraz jej zmianie http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9713/akt.pdf  


PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI Z GMINY

Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Mosinie zarówno tradycyjną drogą w wersji papierowej, jak i drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności przed dokonaniem zakupu i montażem dotowanych urządzeń, a także przed likwidacją (demontażem) dotychczasowych kotłów/pieców węglowych. Przedsięwzięcia zrealizowane i sfinansowane przed złożeniem wniosku nie są dofinansowywane.

Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć wymagane załączniki wymienione
w formularzu wniosku, w tym m.in. dokumentację fotograficzną urządzenia (kotła/pieca), który podlegać będzie wymianie, pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku montażu kotłów gazowych), zgody właściciela budynku/lokalu (dotyczy najemców) lub współwłaścicieli na realizację inwestycji.

W przypadku przedsiębiorców i rolników, jeśli budynek
i lokal, gdzie jest realizowana inwestycja, wykorzystywany jest w prowadzonej działalności, należy dołączyć również dokumenty i informacje, których zakres określony został w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 i z 2014 r. poz. 1543) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Jeśli wniosek jest w całości poprawnie wypełniony i dołączono do niego wszystkie wymagane załączniki nastąpi podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania pomiędzy gminą i wnioskodawcą (w ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku). Jeśli wniosek jest niekompletny wnioskodawca będzie wzywany do jego uzupełnienia/korekty.

Po podpisaniu umowy z gminą beneficjent realizuje inwestycję i po jej wykonaniu występuje do gminy o wypłatę dotacji. W tym celu wypełnia formularz przekazany mu
w momencie podpisania umowy oraz dołącza do niego wymagane dokumenty (oryginały i kopie), a w szczególności:

 1. dokument potwierdzający złomowanie starego kotła (nie dotyczy piecy kaflowych),
 2. opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego urządzenia do przewodów spalinowych (nie dotyczy instalowania pomp ciepła),
 3. protokół odbioru wykonanej inwestycji podpisany przez wykonawcę i beneficjenta,
 4. protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowych),
 5. oświadczenie dotyczące finansowania inwestycji z innych środków publicznych,
 6. faktury, rachunki za koszty inwestycji poniesione po dacie podpisania umowy
  z gminą,
 7. dowody zapłaty za poniesione koszty, o ile zapłata już nastąpiła,
 8. fotografie nowo zainstalowanego źródła ciepła (w przestrzeni pomieszczenia oraz tabliczki znamionowej).

Po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności wniosku o wypłatę dotacji nastąpi jej wypłata przelewem na rachunek bankowy beneficjenta. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w wniosku o wypłatę dotacji beneficjent zostanie wezwany do ich usunięcia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie uczyni nastąpi odmowa wypłaty dotacji.

Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu 61 10-18-247 lub 61 10-18-245.


Aktualizacja: 2020-07-30

Od 30 lipca br. na podstawie Uchwały nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 lipca 2020 r. nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze z budżetu Gminy Mosina zostaje wznowiony.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, przez cały rok.

Dokumenty do pobrania:


Aktualizacja: 2020-07-10

Komunikat w sprawie dotacji do wymiany pieców

Informujemy mieszkańców, że na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 9 lipca br., Rada podjęła nową uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie której Gmina Mosina udzielać będzie dofinansowania do wymiany starych kotłów w roku 2020.   

Poprzednia uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w tej sprawie – uchwała nr XXVIII/215/20 z dnia 28 maja 2020 r., została unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, co poskutkowało wstrzymaniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Wstrzymane zostało również procedowanie dotychczas złożonych wniosków.

Nowa uchwała, podjęta przez Radę na wczorajszej sesji, została zmieniona w zakresie zakwestionowanym przez RIO. O pomoc finansową Gminy na wymianę starych pieców i kotłów, będzie się można zacząć ubiegać ponownie po przejściu przez uchwałę procedury formalno-prawnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informujemy także, że wnioski złożone na podstawie poprzedniej uchwały, w okresie od 19 czerwca br. do czasu wstrzymania ich przyjmowania, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, po spełnieniu następujących warunków: złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o aktualności danych we wniosku i po uzupełnieniu braków, celem spełnienia wymagań określonych w obowiązującej uchwale z dnia 9 lipca br.  

O terminie wznowienia przyjmowania wniosków poinformujemy niezwłocznie na stronie mosina.pl i za pośrednictwem FB Gminy Mosina.

J. Nowaczyk


Od 19 czerwca br. można składać wnioski o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze z budżetu Gminy Mosina. Wnioski można składać w trybie ciągłym, przez cały rok. Wypłata dotacji następować będzie po zrealizowaniu inwestycji przez beneficjenta, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Mosina. W 2020 roku na realizację  zadania Gmina Mosina przeznaczyła 200 000,00 zł. Po wyczerpaniu środków z danego roku wypłata nastąpi do 31 stycznia roku następnego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie potwierdzona likwidacja (utylizacja/złomowanie) starego źródła energii cieplnej, z wyjątkami odnoszącymi się do zabytkowych pieców kaflowych i kominków bez płaszcza wodnego.

Dofinansowywane będą jedynie nowe i nieużywane urządzenia i materiały, w przypadku kotłów grzewczych na paliwa stałe spełniających warunki 5 klasy emisyjności wg polskiej normy i tzw. ekoprojektu.

28 maja 2020 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi. Podstawowym celem dotacji jest wspieranie procesu eliminowania z użytkowania starych urządzeń grzewczych służących ogrzewaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej, niespełniających obecnych norm emisji zanieczyszczeń. Działania takie służyć będą ograniczaniu tzw. niskiej emisji, a więc poprawie stanu powietrza, a w konsekwencji podnoszeniu standardu i jakości środowiska i życia mieszkańców. Stąd też uchwała przewiduje dofinansowywanie wymiany źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, jak i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Uchwała wprowadza możliwość dofinansowania instalowania kolektorów solarnych do celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Uchwała przewiduje możliwość dofinansowywania przedsięwzięć w lokalach i budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków wielorodzinnych obsługiwanych przez jedno większe źródło ciepła. Uchwała nie przewiduje konieczności zastosowania kotłów gazowych w przypadkach możliwości dostępu nieruchomości do sieci gazowej.

W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w rolnictwie lub rybołówstwie dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej, lecz tzw. pomoc de minimis.

Kosztami kwalifikowanymi przy rozliczeniach będą koszty poniesione po dacie zawarcia umowy i niesfinansowane z innych źródeł publicznych. Nie będą finansowane koszty opracowania dokumentacji przedsięwzięć. Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana tj. wyższa w przypadku źródeł ciepła na gaz, prąd czy pomp ciepła, niższa dla kotłów na paliwa stałe. Zasadę powyższą przyjęto z uwagi, że źródła na paliwa stałe spełniające wskazane normy i tak powodują znacząco wyższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery niż pozostałe źródła ciepła, stąd efekt ekologiczny przy ich zastosowaniu jest zdecydowanie niższy. Zróżnicowanie wysokości dofinansowania ma być zachętą do stosowania źródeł o najniższej emisyjności.

Stąd też maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku kotłów gazowych, elektrycznych czy pomp ciepła wyniesie max. 5 tys. zł. W przypadku kotłów na paliwa stałe max. 4 tys. zł, a w przypadku instalowania kolektorów solarnych do podgrzewania wody max. 3 tys. zł.

Nowością w uchwale jest również wprowadzona możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, co powinno ułatwić przynajmniej części wnioskodawców aplikowanie o dofinansowanie, bez konieczności osobistego stawiennictwa  w urzędzie.

Aktualna uchwała przewiduje również dla wniosków złożonych i niedofinansowanych z braku środków w roku poprzednim ich rozpatrzenie w pierwszej kolejności, przy zachowaniu dwóch warunków tj. potwierdzenia aktualności złożonego wniosku, uzupełnienia ewentualnych braków celem spełnienia wymagań niniejszej uchwały.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamieszczony został pod artykułem.

 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Wzór oświadczenia współwłaściciela
 3. Uchwała NR XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dla Mieszkańca
najczęściej czytane