Aktualizacja terminarza posiedzeń

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH I DORAŹNYCH RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE - MARZEC 2023 r.

KOMISJA INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO

Data i godzina posiedzenia: 21.03.2023 r., godzina 17.00

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 2. Informacja z realizacji wydatków majątkowych - załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 2023 r.
 3. Zamówienia publiczne do 130 tys. zł i ponad 130 tys. zł - załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 2023 r.
 4. Sprawozdanie z nabycia i sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 r.
 5. Sprawy bieżące, m.in. zaopiniowanie parametrów progów zwalniających (ilość, wysokość, długość) w ul. Żeromskiego.

KOMISJA OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Data i godzina posiedzenia: 22.03.2023 r., godzina 17.00

Tematyka posiedzenia:

 1. Przeprowadzenie procedury wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
 2. Mieszkalnictwo socjalne- stan aktualny i potrzeby.
 3. Działania na rzecz pozyskiwania lokali socjalnych, mieszkań chronionych, miejsc dla osób bezdomnych.
 4. Procedowanie w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Data i godzina posiedzenia: 23.03.2023 r., godzina 17.00

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
 2. Zasady i standardy utrzymania zieleni w gminie – stan obecny, potrzeby i formy ich zaspokojenia.
 3. Wypracowanie regulaminu konkursu promującego ochronę środowiska.
 4. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Data i godzina posiedzenia: 27.03.2023 r., godzina 17.00

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Fundusze dla Sołectw i Osiedli - analiza dotychczasowych rozwiązań, dostosowanie do obecnych możliwości finansowych oraz organizacyjnych Gminy Mosina.
 3. Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
 4. Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tych działach.
 5. Sprawy bieżące.

Wyże wymienione posiedzenia komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie (nr 110 – I piętro) Pl. 20 Października 1.

Informacje szczegółowe dotyczące między innymi godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz porządku obrad są dostępne na portalu Rady Miejskiej przeznaczonym dla mieszkańców pod adresem: www.mosina.esesja.pl.