Jak załatwić sprawę w urzędzie

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zarówno mieszkańców, jak i pracowników, urząd oraz OPS nadal pracować będą w trybie ograniczonego dostępu dla interesantów, ale ze stopniowym jego  minimalizowaniem, w oparciu o zalecenia służb sanitarnych. By zmniejszyć utrudnienia wynikające z ograniczenia dostępności dla mieszkańców, urząd  wprowadził w niej zmiany.

 

REFERAT GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI  611-018-201

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT 611-018-202

REFERAT KSIĘGOWOŚCI  611-018-203

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA  611-018-204

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY  611-018-206

REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO  611-018-207

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA   611-018-208

 


W dalszym ciągu prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do sprawach, które wymagają osobistej Państwa wizyty. Pisma do urzędu i OPS-u  należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl

Deklaracje „śmieciowe” i inne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących: spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków i CEIDG, można także złożyć nie wchodząc do budynku urzędu, wrzucając je do specjalnej skrzynki przed wejściem. 

Prosimy, aby wszelkie pytania związane z wypełnieniem deklaracji czy innych dokumentów, a także wątpliwości do danych dokumentów, przed ich złożeniem do skrzynki wyjaśniać wcześniej telefonicznie, także przed złożeniem bezpośrednim w Biurze Obsługi Interesanta.

Uwaga! Wnioski wrzucane do skrzynki, w przypadkach, w których konieczna jest opłata skarbowa, powinny mieć ją już uiszczoną.

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 618109-560 e-mail: usc@mosina.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja br.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (bieżące sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów) oraz określonych zadań przez ten urząd bądź jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W oparciu o to rozporządzenie, USC w Mosinie przyjmuje obecnie zgłoszenia urodzeń  i zgonów, sporządza akty małżeństwa. Ponadto poza wskazanym przez rozporządzenie zakresem:

USC w Mosinie realizuje wcześniejsze zgłoszenia z przedstawioną pełną dokumentacją przed 13 marca br., dotyczące udzielania ślubów cywilnych. Do odwołania nie przyjmowane są nowe zgłoszenia.

W związku z dużą ilością aktów urodzeń dzieci niepochodzących z małżeństwa, Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców tych dzieci, przyjmuje wnioski o przyjęcie oświadczeń o uznanie ojcostwa.

Kolejną czynnością wykonywaną przez tut. USC, wybiegającą poza zakres bieżącej rejestracji, jest wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych na podstawie złożonych zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Jednocześnie informujemy, że czynnością, która nie została przerwana mimo wprowadzonych ograniczeń jest wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

tel. 618109-509 malgorzata.pietrzak-doruch@mosina.pl

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy e-PUP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje i podręczniki

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami Urzędu.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU - nr telefonów i adresy e-mail

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Awarie takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA, dołączając zdjęcie.

Joanna Nowaczyk