LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zwołuję LXXXIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 30 marca 2023 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Piotra Wilanowskiego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Porządek obrad.
 5. Przedłużenie kadencji Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (uchwała).
 6. Wyznaczenie przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Samorządów posiadających na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe (uchwała).
 7. Określenie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2023 (uchwała).
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 9. Porozumienie międzygminne dotyczące kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku (uchwała).
 10. „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie gminy Mosina” (uchwała).
 11. Regulamin przyznawania przez Gminę Mosina dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Mosina stypendiów dla uczniów klas VII i VIII i nagród dla uczniów klas IV-VIII (uchwała).
 12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodnich terenów wsi Czapury (zmiana uchwały).
 13. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
 14. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała).
 15. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 20 lutego do 24 marca 2023 r.
 16. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina (uchwała).
 17. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/3ceee0ab-098f-4.

(-) Przewodniczący Rady
Ziemowit Maląg