Nabór do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

W zarządzeniu nr 22/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2021 r. zawarto harmonogram oraz kryteria dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolny (czyli kl. „0”) oraz klas I szkół podstawowych. Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru elektronicznego.

Zapisy do przedszkoli

Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej, który będzie aktywny od 23 lutego 2021 r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2021 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Ważna informacja – niewielkiej zmianie uległy punkty które można otrzymać za spełnianie dodatkowych kryteriów.

Dodatkowe punkty na drugim etapie rekrutacji mogą uzyskać kandydaci spełniający następujące warunki:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie określająca kryteria rekrutacyjne do przedszkoli: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_279.pdf

Kolejne ważne terminy w rekrutacji do przedszkoli to:

*23 marca 2021 – podanie informacji o kandydatach zakwalifikowanych,

*do 30 marca 2021 r. do godz. 13:00 rodzice kandydata muszą pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

*1 kwietnia 2021 r. zostaną podane do wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola.

*od 12 kwietnia 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Rekrutacja do kl. I

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych będzie trwała od 2 do 23 marca 2021 r. Tutaj kryteria rekrutacyjne nie uległy zmianie i dotyczą tylko dzieci, które chcą rozpocząć naukę w szkole poza obwodem zamieszkania. Kryteria rekrutacyjne określa Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_527.pdf

Dzieci 7-letnie, mieszkające w obwodzie szkoły do której od września 2021 chcą się zapisać do kl. I, zostaną do tej szkoły przyjęte po rejestracji w elektronicznym systemie naboru. W tym przypadku te kryteria nie mają znaczenia, bo dziecko mieszkające w obwodzie danej szkoły musi zostać do niej przyjęte.

Wniosek o przyjęcie do kl. I  szkoły podstawowej składają kandydaci „pozaobwodowi” (czyli np. dziecko mieszka w Krośnie, ale rodzice chcą aby uczyło się w kl. I Szkoły Podstawowej nr 1 lub nr 2 w Mosinie) i to ich dotyczą kryteria wskazane w wymienionej powyżej uchwale. Listy kandydatów przyjętych do klas I podane zostaną do wiadomości 9 kwietnia 2021 r.

 

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dzieci zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych zamieszczone są w zarządzeniu nr 22/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu
Anna Balcerek-Kałek