Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Referacie Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.

Zakres zadań:
1) obsługa stanowiska pracy ds. działalności gospodarczej:
a) ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym:
˗ przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie oraz 
o wykreślenie wpisu,
˗ wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG,
˗ przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego,
˗ wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina, 
˗ wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina,
b) wprowadzanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką,
c) prowadzenie rejestru „innych obiektów”, w których świadczone są usługi hotelarskie (pola namiotowe, agroturystyka),
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
˗ przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń,
˗ współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
˗ prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o wydanie decyzji na cofnięcie zezwoleń oraz o wydanie decyzji na wygaśnięcie zezwoleń,
˗ przekazywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
˗ przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
˗ wydawanie duplikatów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia:
˗ organizowanie badań profilaktycznych,
˗ prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne,
˗ organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie,
f) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, w tym:
˗ przyjmowanie i kompletowanie wniosków o wydanie licencji,
˗ wydawanie decyzji dotyczących zmian w wydanych licencjach,
˗ wydawanie decyzji dotyczących wygaśnięcia licencji,
g) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) obsługa stanowiska pracy ds. dowodów osobistych:
a) wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych obywatelom;
3) prowadzenie ewidencji ludności (zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika):
a) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
b) prowadzenie rejestru mieszkańców,
c) występowanie o nadawanie numeru PESEL,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych – bez wydawania decyzji;
4) wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów;
5) sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności gospodarczej oraz innej działalności referatu;
6) udostępnianie danych osobowych;
7) obsługa interesantów w zakresie spraw prowadzonych przez referat;
8) wykonywanie innych poleceń przełożonych;
9) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wymaganych zakresem kompetencyjnym;
10) udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie oraz udział w sesjach Rady Miejskiej w Mosinie (na zaproszenie).
 
 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28 maja 2019 r. pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/nabory-ogoszone-w-2019-r..html