Praca w Urzędzie

Burmistrz Gminy Mosina
OGŁASZA
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
w Urzędzie Miejskim w Mosinie
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: urbanistyczne, planistyczne, architektoniczne, w zakresie gospodarki przestrzennej;
 3. co najmniej trzyletni staż pracy: do stażu pracy wlicza się również wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. biegła znajomość obsługi komputera;
 8. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o opłacie skarbowej, Prawo budowlane, Prawo wodne, o drogach publicznych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o gospodarce nieruchomościami, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, w zakresie gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, będzie dodatkowym atutem;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej;
 3. umiejętność negocjacji;
 4. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;
 5. umiejętność zarządzania budżetem;
 6. umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej, podległych pracowników oraz ustalania priorytetów;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. znajomość oprogramowania GIS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór nad prowadzeniem procedur w zakresie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji celu publicznego.
 2. Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie wybranych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 3. Przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do opracowania planów miejscowych oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz nadzór nad ich opracowaniem.
 4. Przygotowywanie informacji o terenie i możliwościach przekształcenia gruntów.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina i prowadzenie procesu formalno-prawnego przy sporządzeniu miejscowych planów i zmiany Studium.
 6. Przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany Studium.
 7. Analizowanie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 9. Udział w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 10. Koordynacja i nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników Referatu.
 11. Opracowywanie koncepcji urbanistycznych.
 12. Przygotowywanie bieżącej sprawozdawczości.
 13. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Mosinie o komisjach dotyczących prowadzonych spraw.
 14. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.
 3. Praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza Urząd.
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku, tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia:  13 stycznia 2020 r., do godziny 15.00

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Zastępcy Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa”.

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku wpłynięcia powyżej 10 aplikacji, w pierwszej kolejności odbędzie się test wiedzy, z którego wyłonione zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej).