XXXI Sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 13 sierpnia 2020 r.  godz. 16.00. Sesja odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Porządek obrad.

4. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040 (uchwała).

5. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (uchwała).

6. Przebieg dróg gminnych (uchwała).

7. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 (uchwała).

8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 (uchwała).

9. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (uchwała).

10. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekcencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (uchwała).

11. Nadanie nazwy ulicy:

a) „KONICZYNOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki (uchwała).

b) „LAWENDOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki (uchwała).

c) „AKSAMITKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

d) „MORWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

e) „GERBEROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

f) „HIACYNTOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

g) „KROKUSOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

h) „MALWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

i) „TULIPANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo (uchwała).

j) „BOHDANA SMOLENIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranówko (uchwała).

k) „SOWIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury (uchwała).

l) „WIEWIÓRKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury (uchwała).

12. Opinia dotycząca zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko (uchwała).

13. Opinia dotycząca zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Mosina (uchwała).

14. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 22 czerwca do 7 sierpnia 2020 r.

15. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Wawrzyniaka i Łaziennej w Mosinie (uchwała).

16. Określenie lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Mosina (uchwała).

17. Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu " Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego" (uchwała).

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie  http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/d73ee940-e165-4, a wszystkie materiały dotyczące omawianych spraw – w Biurze Rady Miejskiej.