Zebranie Wiejskie Sołectwa Rogalin

Sołectwo Rogalin

W dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 19.00 Szkole Podstawowej w Rogalinie, ul. Poznańska 8 odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Rogalin. W przypadku braku quorum wyznaczono drugi termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 19.20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Wybór komisji wnioskowo – skrutacyjnej.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Zawiadomienie