fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Nowa część programu

Nowa część programu

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją poniżej załączonego programu „Czyste Powietrze”.

Pliki do pobrania:

Nowa część programu


Aktualny nabór dla dotacji


1. Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

2. Formy dofinansowania

• dotacja (dotyczy części I, II i III Programu)
• dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu)

3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia

• dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

4. Okres realizacji

• dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

5. Część I Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła typu powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

x

x

 
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

x

x

x

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

x

x

 
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

x

x

x

Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu

x

x

x

 
 

Kwota maksymalnej dotacji

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

30 000 zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

10 000 zł

Beneficjentami części I Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

6. Część II Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

x

 
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

x

x

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

x

 
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

x

x

Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu

x

x

 
 

Kwota maksymalnej dotacji

 

32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 

15 000 zł

 

 Beneficjentami części II Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

7. Część III Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

x

 
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

x

x

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

x

 
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

x

x

Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu

x

x

 
 

Kwota maksymalnej dotacji

 

60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 

30 000 zł

 

 Beneficjentami części III Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • UWAGA! Od 25.01.2022 r. obowiązuje formularz wniosku 5.5.0. - Pobierz TUTAJ
 • Jak zawnioskować - TUTAJ
 • Filmy instruktażowe - TUTAJ
 • Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - TUTAJ

 Źródło: wfosgw.poznan.pl

Nowa część programu
najczęściej czytane