Gminny Program Rewitalizacji 2016

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Naprawa chodnika czy malowanie elewacji budynku utożsamiane były kiedyś z rewitalizacją. Dziś to pojęcie ma szerszy zakres i obejmuje sprawy społeczne i przykładowo gospodarcze. Zgodnie z nową ustawą Gmina Mosina rozpoczęła procedurę zmierzającą do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Dzięki funkcjonowaniu tego dokumentu, w Gminie będzie można prowadzić proces rewitalizacji. Przyjęcie Programu pozwala korzystać ze specjalnych narzędzi prawnych wskazanych w ustawie, takich jak miejscowy plan rewitalizacji czy specjalna strefa rewitalizacji.

 

Sama rewitalizacja to działania nastawione na wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, kompleksowe, łączące w sobie akcje na rzecz:·lokalnej społeczności,·przestrzeni, gospodarki. Operacja ta musi być skoncentrowana terytorialnie, prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa interesariuszem są m.in. mieszkańcy Gminy Mosina. Ich głos będzie bardzo ważny podczas planowanych konsultacji społecznych. Mieszkańcy i inni interesariusze brali już udział lub dopiero zostaną zaproszeni do wyrażenia swoich opinii i uwag w zakresie tematów: wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji czy samego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Informacje na temat prowadzonych konsultacji znajdą się m.in. na stronie www.mosina.pl.

 

Gminny Program Rewitalizacji jest przygotowywany według zapisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

 

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Mosina zdobyła dofinansowanie w kwocie: 71 200,00 zł współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna.

 Obraz na stronie

Kamienie milowe prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027:

 

Uchwały dostępne są na stronie BIP Gminy Mosina: http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady.html

Obecnie trwa procedura zbierania fiszek projektów rewitalizacyjnych.

 

Fiszki projektowe