Podatki lokalne

Uchwały dotyczące określenia wysokości stawek

Przypomnijmy, że tylko ci podatnicy, których rocznych wymiar tych podatków wyniósł 100 zł lub więcej, zachowali możliwość ratalnego opłacania należności. Dziękujemy wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe. Uwaga: od 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków indywidualnych.

Podatniku - przypominamy ponadto, że jeśli nabyłeś lub sprzedałeś nieruchomość, zakończyłeś budowę lub zmieniłeś sposób wykorzystywania swojej nieruchomości, masz obowiązek powiadomić o tym fakcie organ podatkowy. To konieczne, aby możliwe było ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego to m.in.:

Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. Wyjątek stanowi, jeżeli okolicznością tą jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zdarzenie to miało miejsce.

O takich zdarzeniach należy w terminie 14 dni od ich zaistnienia powiadomić organ podatkowy, na stosowych ujednoliconych od dnia 1 lipca 2019 roku formularzach, które zostały opublikowane na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1.

Natomiast uchwały Rady Miejskiej w Mosinie dotyczące obowiązujących stawek podatków lokalnych w 2023 roku, dostępne są na stronie mosina.pl w zakładce dla Mieszkańca – podatki i opłaty lokalne.

Przypominamy, również że jeśli zmieniasz adres do korespondencji musisz o tym pisemnie powiadomić organ podatkowy.

Zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie udziela informacji telefonicznie lub mailowo:

Honorata Przybylska, tel. 61 8109 517, honorata.przybylska@mosina.pl
Agnieszka Nurzyńska-Cieślak, tel. 61 1018 218, agnieszka.cieslak@mosina.pl
Katarzyna Jujka, tel. 61 8109 515, katarzyna.jujka@mosina.pl

Podatki i opłaty lokalne na rok 2023: