Stypendia 2020/2021, zasiłki, żłobki, młodociani

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że w terminie od dnia  1 września do dnia 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów z terenu Gminy Mosina. Dodatkowo - w terminie do 15 lutego wnioski mogą składać uczniowie i słuchacze szkół, którzy rozpoczynają zajęcia  dydaktyczno - wychowawcze w pierwszym dniu lutego 2021 r.

Uwaga: wszystkie wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie:

-uczniowie szkół, rozpoczynający zajęcia we wrześniu: w terminie do 15 września,     
-słuchacze kolegiów pracowniczych służb społecznych: w terminie do 15 października,                         
-uczniowie i słuchacze szkół rozpoczynający zajęcia w przyszłym roku kalendarzowym 2021 r.: w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkól publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowniczych służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wszystkie szkoły niepubliczne rejestrowane przez samorząd muszą spełniać wymagania Prawa oświatowego.

Od 1 września 2020 r. świadczenia pomocy materialnej nie przysługują już uczniom szkół publicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych. Ponadto dochodzą jako uprawnieni do pomocy materialnej słuchacze branżowych szkół II stopnia.

Uwaga: aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż  528 zł netto.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Aby otrzymać stypendium szkolne bezwzględnie należy zaznaczyć we wniosku choćby jedną przesłankę (wymóg ustawowy). Nie wystarczy tylko spełnienie kryterium dochodowego (tj. do wysokości 528 zł na osobę). W przypadku wystąpienia co najmniej  dwóch okoliczności w rodzinie, wymienionych powyżej, stypendium socjalne –zgodnie z Uchwałą Nr XX/131/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 roku, przyznawane jest wnioskodawcom w ramach grup dochodowych w zwiększonej wysokości.

Wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu:
Pl. 20 Października 1, Referat Oświaty i Sportu, 62-050 Mosina.

Informacji udzielamy również w siedzibie Referatu:
ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina (przy stadionie), I piętro pokój 12,
tel.618109582

WNIOSKI DO POBRANIA - BIP

Informacje:

Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendia/ zasiłki szkolne

Wnioski:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Referat Oświaty i Sportu zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłków losowych dla uczniów - mieszkańców Gminy Mosina.

Ponadto do zadań referatu należy załatwianie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników, dofinasowania placówek  szkolnych i przedszkolnych oraz innych form opieki nad dziećmi do lat 3, a także wyprawki szkolne. 


Nowe formy opieki nad dziećmi od 2011 r.

4 kwietnia 2011 r. weszła w życie podpisana w lutym przez Prezydenta RP ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), zwana „ustawą żłobkową”.

Wniosła ona szereg zmian, a przede wszystkim, sporo udogodnień dla rodziców i opiekunów.

Jakie zmiany od 2011 roku wniosła ta ustawa, otóż:

- proponuje ona nie jedną jak dotychczas, ale cztery formy sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3: żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny oraz niania.

Więcej informacji znajdziecie Państwo zapoznając się z lekturą samej ustawy.

WNIOSKI DO POBRANIA - BIP