Zarządzenie nr FB.00501.363.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.363.2016.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

§ 2

 

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.