Zbiórka azbestu

POMYŚL O ŚRODOWISKU - USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO OTOCZENIA

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak: pylica azbestowa (azbestoza), rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak opłucnej, zmiany opłucnowe.

 

USUŃ BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie wyznacza termin składania wniosków o bez­płatne usunięcie azbestu. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 11, email: krystyna.panek@mosina.pl,

Urząd Miejski w Mosinie pl. 20 Października 1, 62 - 050 Mosina, tel. 61 8109 546 oraz 61 8109 500.

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Poniżej kilka praktycznych informacji pomocnych w postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest:

1. Inwentaryzacja

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

2. Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

3. Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi na zewnątrz budynku, np: dachy i elewacje

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy: