Segregacja od 1 stycznia 2020 r.

SEGREGACJA OD 1 STYCZNIA 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Od dnia 1 stycznia 2020 r., obowiązują następujące zmiany:

  1. Wszyscy mieszkańcy Gminy (zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i tych niezamieszkałych) są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

UWAGA:

  1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym, np. trawa, liście drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję o nazwie bioodpady do pojemnika oznaczonego kolorem brązowym i opisanym.

UWAGA:

  1. W systemie workowym nadal należy zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny czyli: tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier.

Informacja w sprawie pojemników na odpady

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Mosina dotyczących  pojemników na odpady informujemy, że obowiązuje okres przejściowy do 30 czerwca 2022 r., w którym dopuszczalne jest posiadanie pojemnika na odpady w dowolnym kolorze, ale z opisem właściwej frakcji odpadów, czyli np. napis „BIO”, „BIOODPADY”. Niezależnie od tego zalecamy przy zakupie nowego pojemnika na odpady kierować się również jego kolorem, odpowiadającym danej frakcji odpadów, czyli: bioodpady to kolor brązowy, odpady zmieszane to kolor czarny, papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor zielony. Należy również pamiętać o tym, że minimalna pojemność pojemnika na odpady nie może być mniejsza niż 120 l oraz, że powinny one posiadać zaczepy i kółka.

Naklejki do znakowania pojemników na odpady
POBIERZ, WYDRUKUJ I NAKLEJ NA POJEMNIK

  

 

PRZYPOMINAMY – odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), należy zbierać w pojemnikach, pozostawienie odpadów zmieszanych we worku obok pojemnika skutkować będzie brakiem odbioru odpadów zmieszanych wystawionych poza pojemnikiem.