fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów z terenu Gminy Mosina. Dodatkowo - w terminie od 1 lutego do 15 lutego 2023 r. wnioski mogą składać uczniowie i słuchacze szkół, którzy rozpoczynają zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w pierwszym dniu lutego 2023 r.

Szkołami dającymi prawo do pomocy materialnej dla uczniów są: Szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży (ośmioletnia), szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły ponadpodstawowe (zawodowe): technikum, branżowa I i II stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz dwuletnie studium policealne. Uwaga: mogą to być szkoły każdego typu, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych-dzienne, stacjonarne i zaoczne.

Wszystkie wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie i tak:

-uczniowie szkół, rozpoczynający zajęcia we wrześniu: w terminie do 15 września,
-słuchacze kolegiów pracowniczych służb społecznych: w terminie do 15 października,
-uczniowie i słuchacze szkół rozpoczynający zajęcia w przyszłym roku kalendarzowym 2023 r.: w terminie do dnia 15 lutego 2023 r.

Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych, w tym niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych zaliczanych do systemu oświaty (SIO), dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych-do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje również: słuchaczom kolegiów pracowniczych służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24.roku życia oraz wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do ukończenia realizacji obowiązku nauki. Wszystkie szkoły niepubliczne rejestrowane przez samorząd muszą spełniać wymagania Prawa oświatowego.

Pomoc materialna nie przysługuje:

-dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat),dzieciom w „zerówkach”, odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne, studentom szkół wyższych i licencjackich, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych, młodocianym zatrudnionym u pracodawców-nie uczęszczających do szkoły.

Uwaga: aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż  600 zł netto.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Aby otrzymać stypendium szkolne bezwzględnie należy zaznaczyć we wniosku choćby jedną przesłankę (wymóg ustawowy). Nie wystarczy tylko spełnienie kryterium dochodowego. W przypadku wystąpienia co najmniej  dwóch okoliczności w rodzinie, wymienionych powyżej, stypendium socjalne –zgodnie z Uchwalą Rady Miejskiej przyznawane jest wnioskodawcom w ramach grup dochodowych
w zwiększonej wysokości.

Wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu:
Pl. 20 Października 1, Referat Oświaty i Sportu, 62-050 Mosina.

Informacji udzielamy również osobiście w siedzibie Referatu:
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina tel. 618109 582

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane