fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zarządzenie nr FB.00501.362.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.362.2016.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane
w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
  3. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  4. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
  5. upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  6. ochrony przeciwpożarowej,
  7. bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
     

§ 2

 

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.362.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.
najczęściej czytane