fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zbiórka azbestu

POMYŚL O ŚRODOWISKU - USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO OTOCZENIA

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

• pylica azbestowa (azbestoza),

• rak oskrzeli,

• rak płuc,

• międzybłoniak opłucnej,

• zmiany opłucnowe.

 

USUŃ BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie wyznacza termin składania wniosków o bez­płatne usunięcie azbestu. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

pok. nr 11, email: ekologia@mosina.wokiss.pl,

Urząd Miejski w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62 - 050 Mosina

tel. 61 8109 546 oraz 61 8109 500.

Dowiedz się więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Poniżej kilka praktycznych informacji pomocnych w postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest:

1. Inwentaryzacja

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  • podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

2. Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

3. Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi na zewnątrz budynku, np: dachy i elewacje

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy:

  • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi;
  • nie są w sposób widoczny „zestarzone”, co charakteryzuje się wypłukaniem spoiwa cementowego i odsłonięciem słabo związanych z podłożem włókien azbestu;
  • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie (w odniesieniu do wyrobów tzw. „miękkich ” – ich zawilgocanie).

Zachęcamy do pobierania formularzy, niezbędnych do przedkładania odpowiednim instytucjom w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac utylizujących azbest lub w celu ustawowego informowania urzędów państwowych o posiadanych wyrobach azbestowych na danej nieruchomości i o ich stanie.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin określający zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest w roku 2018 (termin składania wniosków w roku 2018 do 10 lipca 2018)

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

 

Informacja o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywnia (właściciel lub zarządca danej nieruchomości zobowiązany jest do złożenia formularza inwentaryzacyjnego lub jego aktualizacji w urzędzie gminy do dnia 31 stycznia danego roku)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wykonywana co najmniej raz na 5 lat; jeden egzemplarz przechowuje się w miejscu występowania azbestu, drugi przekazuje się właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia)

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane