Oświadczenie Burmistrza Gminy Mosina

Oświadczenie
w sprawie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (sanitarnej)
w ul. Sosnowej w Pecnej

Gmina Mosina wraz z Aquanet realizuje zadanie projektowania i w kolejności budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej począwszy od jesieni roku 2016 r. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje i realizuje określone zadania. Kluczowe decyzje były podejmowane uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie począwszy od grudnia 2016 r. Stwierdzenie, że Burmistrz Gminy Mosina wprowadził Radę Miejską w błąd jest nieuprawnione i po prostu nieprawdziwe.

Przedstawiam kalendarium istotnych wydarzeń:

 1. Pismem IK.0630.2.2016 z dnia 19.12.2016 r. Gmina Mosina złożyła wnioski do WPRiM na lata 2017-2026, w tym wnioski dotyczące:
  1. budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej
  2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Sosnowej w Pecnej.
 2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r.
  (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2017”) zostały przyznane środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej (zał. nr 1)
 3. Realizując uchwałę Rady Miejskiej, na podstawie umowy Nr IK.148.2017/2721.41.2017MC z dnia 12.04.2017 r.   Gmina Mosina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki (sieć zakończona studnią na wysokości dz. 691) w ul. Sosnowej w Pecnej  na kwotę 15.252,00 zł. (zał. nr 2)
 4. Pismem IK.0630.2.2016 z dnia 13.11.2017 r. Gmina Mosina złożyła wnioski do WPRiM na lata 2018-2027, w tym wnioski dotyczące:
 1. budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej
 2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Sosnowej w Pecnej.
 1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r.
  (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2018”) zostały przyznane środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej (zał. nr 3)
 2. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 21.12.2018 r.  Biuro Projektowe SOLUM B. Kamiński przekazał Gminie Mosina opracowaną dokumentację projektową dot. sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej.
 3. Decyzja pozwolenie na budowę  nr 234/19 z dnia 16.01.2019 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej.
 4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.
  (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2019”) zostały przyznane środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej (zał. nr 4)
 5. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z Aquanet S.A. ustalono, iż Gmina Mosina wykona dokumentację projektową we własnym zakresie natomiast roboty budowlane będzie realizował Aquanet S.A.
 6. Pismem  IK.7013.9.2.2019.MCi z dnia 14.02.2019 r. Gmina Mosina przekazała  do Aquanet S.A. dokumentację projektową dotyczącą sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej   celem przepisania na Aquanet S.A. decyzji pozwolenia na budowę z dnia 16.01.2019 r. W załączeniu przekazano podpisaną zgodę poprzedniego inwestora (GM) na przeniesienie decyzji.
 7. W odpowiedzi na  ww. korespondencję  Aquanet S.A. pismem z dnia 19.03.2019 r.
  poinformował,  iż przekazany projekt jest niezgodny z wytycznymi Spółki i wezwał gminę do jego uzupełnienia.
 8. W dniu  31.05.2019 r.  na podstawie  umowy nr IK.721.2019.JP Gmina Mosina zleciła do   biura  projektowego SOLUM B. Kamiński opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Spółki (kwota wynikająca z umowy 7.380,00 zł).
 9. W dniach 12.02.2019 r. i 23.04.2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, która opiniowała WPRiM.
 10. Wprowadzenie zadania dot. sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej do WPRiM  na lata 2018-2027 nr 18/002/PI-10 na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/50/19 z dnia 25.04.2019 r. (zał. nr 5 z wynikiem głosowania)
 11. Odpłatne przekazanie Aquanet S.A. na podstawie umowy nr IK.7013.9.2.2019MWi z dnia 17.12.2019 r.  dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej (za wynagrodzeniem w wysokości 22 632,00 zł.)
 12. Przeniesienie na AQUANET S.A. decyzji pozwolenie na budowę nr 215/20 z dnia 14.01.2020 r.
 13. Realizacja sieci wodociągowej  w ul. Sosnowej przez Aquanet S.A.  (RBM 10.2020 - 02.2021 r.)
 14. Uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 w dniu 29.04.2020 r. (zał. nr 6 z wynikiem głosowania)
 15. Pismem z dnia RI.7011.7.1.2020.MWi z dnia 20.07.2020 r. Gmina Mosina zawnioskowała do Aquanet S.A.  o wprowadzenie do WPRiM na lata 2020-2029 – korekta  zadania dot. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej.
 16. W dniu 24.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, podczas którego  Aquanet S.A. omówił szczegółowo (w formie prezentacji)  wszystkie zadania, które zaplanowano do ujęcia   w  WPRiM na lata 2020-2029 – korekta, w tym również zadanie dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej (zał. nr 7 z mapą).
 17. W dniu 26.11.2020 r. podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXXVI/284/20 z dnia 26.11.2020r. w sprawie uchwalenia WPRiM na lata 2020-2029 – korekta (zał. nr 8 z wynikiem głosowania).

Pragnę podkreślić, że lokalizacja planowanej inwestycji jest znana Radzie Miejskiej od dawna. Zarówno na posiedzeniach komisji jak i w materiałach wielokrotnie pojawiały się poglądowe mapy i kwestie te były omawiane, o czym świadczą przedstawione materiały.

Twierdzenie niektórych, że Rada Miejska nie miała na ten temat informacji jest celowym, politycznym działaniem, mającym na celu przedstawienie w złym świetle Burmistrza Gminy Mosina.

Projekt był procedowany przez Radę Miejską na długo przed rozpoczęciem obecnej kadencji Burmistrza Gminy Mosina przy zupełnie innym układzie sił politycznych. Dlatego stwierdzenie zawarte w przekazach medialnych sugerujące rzekomą korupcje polityczna jest ogromną nadinterpretacją.

/-/ Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina