fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2022-09-28

Badanie ankietowe w sprawie GPR

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku Urząd Miejski w Mosinie przeprowadził badanie ankietowe dotyczące gminnego programu rewitalizacji. W ankiecie pytaliśmy o ważne miejsca w centrum miasta, które powinny naszym zdaniem podlegać w przyszłości przekształceniom.  Wśród wyznaczonych obszarów objętych rewitalizacją o które pytaliśmy znalazł się: Plac 20 Października, Plac Eleganta wraz z promenadą, Park i Pałac Budzyń przy ul. Krotowskiego oraz Kokotek wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzono za pośrednictwem ankiety w formie i papierowej. Badanie społeczne dotyczyło poznania opinii mieszkańców, przedsiębiorców  i osób przyjezdnych na temat wspomnianych wcześniej terenów objętych obszarem rewitalizacji, na których skupiają się planowane przedsięwzięcia zawarte w gminnym programie rewitalizacji realizowanym na lata 2017-2027. Potrzeba realizacji działań partycypacyjnych wynika m.in. ze zmieniającej się rzeczywistości na tle społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wyzwaniom z jakimi wszyscy musimy się zmierzyć. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosnących zagrożeń (m.in. zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych) i  dostrzegamy potrzeby jakie występują się na danym terenie. Istotnym jest, aby pytać mieszkańców o zdanie, gdyż mieszkańcy częstokroć lepiej dostrzegają pojawiające się problemy i, co istotne, mają często bardzo dobre pomysły na ich rozwiązanie.

Obecnie na ukończeniu znajdują się prace związane z analizą i interpretacją wyników ankiet. Ich fragment przedstawiamy poniżej.

Odpowiadający na pytania zawarte ankiecie podzielili się po równo pomiędzy osoby zamieszkujące obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji  jak i osoby spoza tego obszaru. Stosunkowo duża liczba osób, prawie 2/3 znało obowiązujący dokument związany z rewitalizacją.

Cześć ogólna

Odpowiadający na pytania zawarte ankiecie podzielili się po równo pomiędzy osoby zamieszkujące obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji  jak i osoby spoza tego obszaru. Stosunkowo duża liczba osób, prawie 2/3 znało obowiązujący dokument związany z rewitalizacją.

Okazało się, że większość osób oceniła aktualny stan zagospodarowania Placu 20 Października jako raczej dobry lub bardzo dobry.

Również w przypadku Placu Eleganta wraz z promenadą większość zapytanych oceniła te przestrzenie pozytywnie.

Na drugim biegunie znalazły się Park Budzyń wraz z Pałacem oraz Kokotek. W tym przypadku zdecydowana większość ankietowanych wskazała ich stan jako zły lub bardzo zły.

Już pobieżna analiza wyników wskazuje na oczekiwania mieszkańców/przedsiębiorców w zakresie ustalenia priorytetów działań w najbliższych miesiącach i latach. Przestrzenie te, zdegradowane i zaniedbane powinny znaleźć się na priorytetowej liście realizowanych w przyszłości projektów.

Dalsza część ankiety dotyczyła pytań szczegółowych do poszczególnych analizowanych przestrzeni.

Plac 20 Października

Okazuje się, że w przypadku zdecydowanej większości badanych przestrzeń Placu 20 Października jest bardzo dobrze znana ponieważ przebywają w niej codziennie lub co najmniej kilka razy w tygodniu. Powodem tych wizyt była przede wszystkim potrzeba zrobienia zakupów, ale również skorzystania z usług. Dodatkowo ankietyzowani wskazywali, iż przestrzeń ta wykorzystywana jest na spacery, jako dojazdy z oraz do pracy. W wynikach znalazły się również liczne wskazania dotyczące tego, że jest to miejsce spotkań ze znajomymi oraz przy okazji wydarzeń organizowanych na placu.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy wskazali w obrębie omawianej przestrzeni kolejno najważniejsze problemy: duże natężenie ruch, zbyt małą ilość zieleni, dym i spaliny z kominów, zbyt duży obszar utwardzony oraz hałas drogowy. Te konkretne wskazania mogą stanowić wskazówkę co do prac projektowych dla tej przestrzeni. Analizując je razem z oczekiwaniami dotyczącymi nowych inwestycji i zmian w zagospodarowaniu placu interpretować je można jako „zielone światło” do wprowadzaniem większej ilości zieleni i drzew do centrum. Zmiany te mogą wiązać się z przekształceniami w organizacji ruchu na placu. Równocześnie co cieszy dostrzeżono korzyści płynące z funkcjonującej strefy relaksu i możliwość jej rozbudowy.

Park Budzyń wraz z Pałacem

Odpowiadający na pytanie „jak często bywasz w Parku Budzyń” zaznaczyli najczęściej odpowiedź kilka razy w roku, mniej licznie kilka razy w miesiącu lub kilka razy w tygodniu. Być może niska atrakcyjność tej przestrzeni powoduje, iż nie jest to miejsce często odwiedzane. Wnioski takie można wysnuć analizując odpowiedzi dotyczące głównych problemów występujących w obrębie Parku Budzyń (ogólne zaniedbanie, zły stan infrastruktury). Jednocześnie stosunkowo duży odsetek mieszkańców wskazało jako pierwszą odpowiedź aspekt przemieszczania się przez Park jako najważniejszy, kiedy wskazania dotyczące spacerów i wypoczynku w parku okazywały się mniej ważne. Oprócz złego stanu Pałacu i ogólnego zaniedbania Parku znalazły się również odpowiedzi związane z deficytem przyjaznego zagospodarowania, które mogłoby przyciągnąć mieszkańców.

Wypowiadający się w sprawie przestrzeni Parku Budzyń zwrócili uwagę na niewystarczająca ilość ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.

Jednocześnie ankietowani byli bardzo zgodni, że Pałac Budzyń powinien być w przyszłości obiektem wielofunkcyjnym, otwartym na różne potrzeby.

Plac Eleganta i Promenada

Jest to przestrzeń stosunkowo często odwiedzana (kilka razy w tygodniu lub miesiącu), generalnie dobrze oceniona, ale ze swoimi problemami, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowych.  Najczęściej respondenci wskazali, że jest to przestrzeń w której spacerują/wypoczywają, a w drugiej kolejności korzystają z usług. Najliczniej zwrócono uwagę na śmieci, które występują na tym terenie. Równocześnie około 2/3 odpowiadających zwróciło uwagę na konieczność uporządkowania przestrzeni Placu przy Elegancie i wprowadzenia większej ilości zieleni. Równocześnie ¾ pytanych zwróciło uwagę na konieczność realizacji większej ilości małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci).