fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny


Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania: w dniu składania wniosku nie ukończyło 18-tego roku życia, 25-tego roku życia – w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny:

Wniosek Wielkopolska Karta Rodziny

Oświadczenie Rodziców

Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i w firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.

KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Jak działają Karty?

Upoważniają do zniżek.

Karty są honorowane przez Partnerów Programów.

Na mocy Uchwały Nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 Karta Dużej Rodziny uprawnia do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 zł/mc od obowiązującej stawki za gospodarowanie odpadami dla każdego posiadacza karty.

Podstawą otrzymania zniżki jest okazanie Karty w momencie zakupu produktu lub usługi.

 

Czym różnią się obydwie Karty?

Każda z Kart jest częścią niezależnego Programu wsparcia.

W przypadku Karty Dużej Rodziny pobierana jest opłata za wydanie duplikatu 10,12 zł oraz  za wydanie II formy karty 9,21 zł

Lista partnerów ogólnopolskich Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl.

W przypadku Wielkopolskiej Karty Rodziny listę partnerów można znaleźć na stronie: www.rops.poznan.pl.

 

Jakie są podobieństwa miedzy kartami?

Wydanie Kart po raz pierwszy jest bezpłatne.

Wnioski o ich wydanie można złożyć w tym samym miejscu - w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Każdy członek Rodziny 3+ może mieć swoją: Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Rodziny

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

Dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Dzieci powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Składając wniosek trzeba mieć ze sobą oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia:

   - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

   - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

   - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

   - w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wszystkie informacje dla rodzin 3+ oraz dla partnerów dostępne są na stronie www.rops.poznan.pl.

 

Kontakt : Magdalena Paluch

tel. 61-81-09-549

e-mail: magdalena.paluch@mosina.pl

 

 

 

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane