fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl. Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Informacje dla organizacji, które otrzymały dofinansowanie z Gminy Mosina

Zleceniobiorca (organizacja) zobowiązuje się do umieszczania herbu Zleceniodawcy (gminy) lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Mosina.

Czytaj więcej...

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - tutaj wyszukasz Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej...

Podział środków finansowych dla organizacji pozarządowych w 2024 r.

Podział środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2024 roku w Gminie Mosina.

Czytaj więcej...

Zgłaszanie kandydatur na członków komisji konkursowej

Zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni

Oferta musi być sporządzona i złożona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl. Termin składania ofert trwa do 7 czerwca.

Czytaj więcej...

Meet and Code

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat technologii oraz programowania. Zgłoszenia do 30 września 2024 roku.

Czytaj więcej...

Eko-gospodyni

Wsparcie działań w zakresie edukacji ekologicznej i promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, do 31 lipca.

Czytaj więcej...

Wsparcie statutowe dla kół gospodyń wiejskich na 2024 rok

Od 25 marca do 30 września Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły składać wnioski o pomoc na realizację celów działalności kół, od 8000 do 10000 zł.

Czytaj więcej...

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Fundacja Totalizatora Sportowego prowadzi programy "Odpowiedzialni społecznie", "Z kobietami - patriotkami", "Polska dziś i jutro". Składanie wniosków trwa cały rok.

Czytaj więcej...

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Projekty w zakresie nauki, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Projekty edukacyjne wspierane przez NBP

NBP włącza się w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej. Dzięki wsparciu NBP organizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje.

Czytaj więcej...

Program Grantów Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów organizacji pozarządowych, klubów sportowych poprzez udzielanie darowizn na zadania z obszaru sportu, kultury.

Czytaj więcej...

Instytutu Skrzynki - Szlak Kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego”

Konkursy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich, bezpłatne warsztaty dla NGO i KGW oraz muzyczne, literackie i inne wydarzenia w Dworze Skrzynki (Plac Parkowy 1, 62-060 Skrzynki).

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku

"Myśl globalnie i innowacyjnie, działaj - na wsi - aktywnie i lokalnie"

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane