fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2019-06-26

Nabór na stanowisko urzędnicze

 
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego
w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1260, 1669) określonych dla stanowisk urzędniczych,
- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane techniczne;
- prawo jazdy kategorii B;
- wiedza w zakresie przepisów:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
5) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
6) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
7) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
8) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej minimum 2 letnie;
2) doświadczenie w pracy związanej z bieżącą obsługą interesanta;
3) doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem inwestycji i remontów obiektów budowlanych;
4) znajomość przepisów prawa w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, obiektów małej architektury;
5) znajomość warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, w tym drogowych;
6) referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
7) biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania pism, umów, zestawień dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi;
8) umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej i weryfikacji kosztorysów ofertowych;
9) uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
10) umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem.
 
Zakres zadań:
1) realizacja zadań związanych z remontami budynków stanowiących własność Gminy Mosina;
2) współpraca z innymi podmiotami w zakresie utrzymania mienia gminnego;
3) współpraca z wykonawcami w zakresie utrzymania mienia gminnego;
4) aktualizacja rzeczowo-ilościowa posiadanej ewidencji mienia Gminy Mosina;
5) przyjmowanie wniosków w sprawie stanu mienia gminnego wraz z ich ewidencjonowaniem, analizą, zlecaniem przeprowadzenia koniecznych do przeprowadzenia prac;
6) prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji/uszkodzenia mienia gminnego;
7) wydawanie decyzji administracyjnych oraz uzgodnień;
8) uzgodnienie projektów z inwestorami zewnętrznymi;
9) zarządzanie i organizowanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie.
 
Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
3) praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd w celu wizytacji terenu;
4) Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).
 
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.
 
Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.
2) list motywacyjny,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
7) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 
8) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1260, 1669) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.
 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10 lipca 2019 r. pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko ds. utrzymania mienia komunalnego”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.
 
O terminie przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji (testu wiedzy merytorycznej lub rozmowy kwalifikacyjnej) kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/nabory-ogoszone-w-2019-r..html
 
Pozostałe Komunikaty
2020-03-29

AKCJA „Koronawirus - Seniorze! Nie jesteś sam”

Od 30 marca br. rusza akcja pomocy w zakupach dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Mosina.
Czytaj więcej
2020-03-23

Zrzutka - Basia in memoriam

Burmistrz Gminy Mosina zachęca do włączenia się w zrzutkę na rzecz szpitala przy ul. Szwajcarskiej.
Czytaj więcej
2020-04-08

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem.
Czytaj więcej
2020-04-08

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Komisariat Policji w Mosinie.
Czytaj więcej
2020-04-07

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Komisariat Policji w Mosinie.
Czytaj więcej
2020-04-06

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie, którego ważność upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane