fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-06-29

Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina
OGŁASZA
nabór na wolne stanowisko
urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi
w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi
w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282) określonych dla stanowisk
urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
c) znajomość zewnętrznych źródeł finansowania działalności gminy oraz dobra znajomość zasad realizacji projektów, w szczególności w ramach:
1) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
4) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
5) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
6) Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
7) programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
8) programów krajowych ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa, np. Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
d) podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
1) ustawa o samorządzie gminnym,
2) ustawa Prawo zamówień publicznych,
3) ustawa Prawo budowlane,
4) ustawa Prawo ochrony środowiska,
5) ustawa Prawo wodne,
6) ustawa o finansach publicznych,
7) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
8) ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
9) ustawa Kodeks spółek handlowych,
10) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe, udział we wdrażaniu lub zarządzaniu bądź nadzorowaniu
co najmniej jednego projektu inwestycyjnego lub tzw. „miękkiego” finansowanego
ze środków unijnych,
b) minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z pozyskiwaniem bądź obsługą środków z funduszy Unii Europejskiej,
c) punktualność i dokładność, samodzielność i kreatywność, wysoka kultura osobista, łatwość
nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność,
d) prawo jazdy kat. B.


Zakres zadań:
a) poszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych w ramach unijnych programów pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, dostępnych dla Gminy lub jej jednostek organizacyjnych;
b) wnioskowanie do burmistrza o powołanie zespołów zadaniowych między referatami urzędu lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, do opracowania wniosków w ramach wybranych i wytypowanych programów;
c) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów;
d) przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej oraz innych
niezbędnych dokumentów w wyżej wymienionym zakresie;
e) pomoc w koordynacji lub koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich
realizowanych/współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków
zewnętrznych;
f) przeprowadzenie procedury rozeznania rynku na potrzeby projektów dofinansowanych
ze środków zewnętrznych;
g) udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie realizowanych zadań
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
h) przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;
i) organizowanie i realizowanie działań promocyjno-informacyjnych projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych;
j) reprezentowanie Gminy w kontaktach z instytucjami dysponentami funduszy pomocowych unijnych i innych potencjalnie dostępnych;
k) przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego
do umieszczenia na stronie BIP.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
b) godziny pracy urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
c) praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza urząd;
d) Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej
http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html ),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
g) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
h) zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego i odbytej służby przygotowawczej – jeżeli dotyczy,
i)
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina
Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

15 lipca 2022 r.

pod adresem:
Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi”

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego
powyżej, nie będą rozpatrywane. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch

Pozostałe Komunikaty
2023-06-07

LXXXVIII sesja Rady Miejskiej

LXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 22 czerwca 2023 r., godz. 16:00 w Sali Reprezentacyjnej MOK.
Czytaj więcej
2023-06-07

Wilk w Mosinie

W okolicy ulic Modrzewiowej i Świerkowej w Mosinie odnotowano pojawienie się wilka.
Czytaj więcej
2023-06-06

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Mosina

Od 7 do 20 czerwca trwa kwalifikacja wojskowa dla Gminy Mosina dla mężczyzn urodzonych w 2004 roku i starszych.
Czytaj więcej
2023-06-06

Utrudnienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej - Czapury

Informacje o utrudnieniach od 05.06.2023 do 11.06.2023.
Czytaj więcej
2023-06-02

Zmarła Dorota Domagała

Z przykrością informujemy o śmierci Doroty Domagały - wieloletniej Sołtys Sołectwa Rogalinek, Radnej, nauczyciela, społecznika
Czytaj więcej
2023-06-02

Utrudnienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej - Daszewice

Objazd odcinka ul. Poznańskiej w Daszewicach od 5 czerwca do 27 czerwca br.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane