fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-11-26

Nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. znajomość zewnętrznych źródeł finansowania działalności gminy oraz dobra znajomość zasad realizacji projektów, w szczególności w ramach:
 1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 4. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
 5. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 6. Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
 7. programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Poznaniu,
 8. programów krajowych ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa, np. Ministerstwo Sportu
  i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 1. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 1. ustawa o samorządzie gminnym,
 2. ustawa Prawo zamówień publicznych,
 3. ustawa Prawo budowlane,
 4. ustawa Prawo ochrony środowiska,
 5. ustawa Prawo wodne,
 6. ustawa o finansach publicznych,
 7. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 8. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 9. ustawa Kodeks spółek handlowych,
 10. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe, udział we wdrażaniu lub zarządzaniu bądź nadzorowaniu
  co najmniej jednego projektu inwestycyjnego lub tzw. „miękkiego” finansowanego
  ze środków unijnych,
 2. minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z pozyskiwaniem bądź obsługą środków
  z funduszy Unii Europejskiej,
 3. punktualność i dokładność, samodzielność i kreatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność,
 4. prawo jazdy kat. B.

 

 

Zakres zadań:

 1. poszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych
  do pozyskania środkach finansowych w ramach unijnych programów pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, dostępnych dla Gminy lub jej jednostek organizacyjnych;
 2. wnioskowanie do burmistrza o powołanie zespołów zadaniowych między referatami urzędu lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, do opracowania wniosków w ramach wybranych i wytypowanych programów;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów;
 4. przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej oraz innych niezbędnych dokumentów w wyżej wymienionym zakresie;
 5. pomoc w koordynacji lub koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych/współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków zewnętrznych;
 6. przeprowadzenie procedury rozeznania rynku na potrzeby projektów dofinansowanych
  ze środków zewnętrznych;
 7. udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie realizowanych zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 8. przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;
 9. organizowanie i realizowanie działań promocyjno-informacyjnych projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych;
 10. reprezentowanie Gminy w kontaktach z instytucjami dysponentami funduszy pomocowych unijnych i innych potencjalnie dostępnych;
 11. przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego
  do umieszczenia na stronie BIP.

 

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. godziny pracy urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
 3. praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza urząd;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru
  i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.)
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania
  o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 8. zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego i odbytej służby przygotowawczej – jeżeli dotyczy,
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   

 

 

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

 

 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 6 grudnia 2021 r.

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane. Aplikacje mogą być także wysłane drogą elektroniczną
na adres:
um@mosina.pl

 

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
                                                              

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Tomasz Łukowiak

Pozostałe Komunikaty
2022-08-12

Dodatek węglowy

Realizatorem dodatku węglowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
Czytaj więcej
2022-08-17

Sprzedaż drzew rosnących - „drewna na pniu”

Szczegółowy wykaz drzew będących przedmiotem zapytania ofertowego stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
Czytaj więcej
2022-08-17

Awaria systemu Źródło

Działanie systemu zostało przywrócone, obsługa interesantów została wznowiona.
Czytaj więcej
2022-08-17

Oświadczenie Burmistrza Gminy Mosina

Oświadczenie Burmistrza przedstawione na sesji Rady 16 sierpnia, w związku z uchwałą o referendum w sprawie jego odwołania.
Czytaj więcej
2022-08-16

Ostrzeżenie o upałach i możliwych burzach z gradem

Na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW Oddział w Poznaniu przekazujemy ostrzeżenie pogodowe.
Czytaj więcej
2022-08-16

Utrudnienia przy budowie kanalizacji sanitarnej Czapury, Wiórek, Babki

Kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane