fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-06-29

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina
OGŁASZA
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Mosinie
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina


Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282) określonych dla stanowisk
urzędniczych;
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: administracja, prawo lub ekonomia;
c) bardzo dobra znajomość przepisów prawa: - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, - ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, - znajomość dyrektyw unijnych w zakresie udzielenia zamówień publicznych, - ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. – o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych, - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, - ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, - ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny w zakresie dotyczącym odesłania do kodeksu z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe, samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych w procedurach określonych w ustawie Pzp, w tym
prowadzenie dokumentacji jako sekretarz komisji przetargowej,
b) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 4 lata, z czego 1,5 roku w procedurach elektronicznych,
c) kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub podobnych procesów
zakupowych,
d) biegła znajomość MS Office, w tym zasad prowadzenia negocjacji,
e) umiejętność analitycznego myślenia,
f) zdolność do pracy pod presją czasu,
g) mile widziane kursy z zakresu IT, elektronizacji procesów zakupowych,
h) prawo jazdy kat. B

Zakres zadań:
1. Przygotowanie dokumentacji związanej z opracowaniem i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych odpowiednio do trybu lub procedury
wskazanej w ustawie Pzp.
2. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w przygotowaniu dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Weryfikacja ustaleń wyboru przesłanek umożliwiających wszczęcie postępowania w ramach trybów i procedur określonych w ustawie Pzp.
4. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach
komisji przetargowej, w szczególności jako sekretarz.
5. Obsługa platformy Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz platformy zakupowej
Zamawiającego, w tym realizacja zadań dotyczących komunikacji elektronicznej pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami.
6. Pozyskanie z komórek organizacyjnych urzędu realizujących umowy, informacji niezbędnych do przygotowania i publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy lub zmianie umowy.
7. Bieżące prowadzenie rejestru zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp.
8. Przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych do archiwizacji lub innych spraw prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych, w tym ich przekazanie do archiwum.
9. Przygotowanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych w ramach obowiązujących przepisów, wraz z jego przekazaniem do Prezesa UZP.
10. Przygotowanie planów postępowań zamówień publicznych, w tym ich publikacja we
właściwych publikatorach i bieżąca aktualizacja.
11. Przygotowanie dokumentów w ramach procedur odwoławczych oraz kontrolnych.
12. Inne zadania mieszczące się we właściwości Biura Zamówień Publicznych.


Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
b) godziny pracy urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
c) praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza
urząd;
d) Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej
http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html ),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
g) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
h) zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego i odbytej służby przygotowawczej – jeżeli dotyczy,
i) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina
Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

15 lipca 2022 r.

pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„ Rekrutacja na stanowisko ds. zamówień publicznych

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego
powyżej, nie będą rozpatrywane. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).
O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch

Pozostałe Komunikaty
2022-08-11

Przypominamy

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej przyjmuje interesantów w budynku nr 2 Urzędu - przy ul. Dworcowej 3.
Czytaj więcej
2022-08-10

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 16 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Czytaj więcej
2022-08-10

Ostatnie dni na złożenie wniosku

Do 12 sierpnia można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Czytaj więcej
2022-08-09

Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Glinianki

Od 9 sierpnia 2022 r. wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Glinianki. Przyczyną jest zakwit sinic.
Czytaj więcej
2022-08-08

Zmiana organizacji ruchu w związku awarią sieci wodociągowej

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
Czytaj więcej
2022-08-08

Znaleziono psa w Czapurach

6 sierpnia w Czapurach przy ul. Poznańskiej znaleziono psa w typie owczarka niemieckiego. Kontakt w sprawie psa: 697 888 422.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane