fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-07-05

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłatw Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 6. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, t.j.),
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera, programów w pakiecie Office,
 2. preferowane doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości lub podatkach,
 3. znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,
 4. znajomość oprogramowania w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych (np. systemu RADIX),
 5. umiejętność budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 6. umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Referatu i Urzędu,
 7. umiejętność organizowania pracy,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. sumienność,
 10. odpowiedzialność,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. komunikatywność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. kontrola wstępna deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez podatników w zakresie prawidłowości ich wypełnienia,
 2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości, co do rzetelności złożonych przez podatników dokumentów,
 3. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty                   za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. prowadzenie ewidencji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przypisów i odpisów,
 5. wystawianie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu uzyskania niezbędnych informacji w tym zakresie,
 6. weryfikacja danych z Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie osób narodzonych                        i zmarłych,
 7. rejestrowanie danych związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożenia  na raty zaległych opłat,
 8. przygotowanie projektów: pism, postanowień, procedur, zarządzeń, uchwał, interpelacji, analiz i innych dokumentów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady i jej komisji oraz przełożonych,
 10. wykonywanie zadań i załatwianie spraw zgodnie z ordynacja podatkową, ustawa                o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz instrukcją kancelaryjną,
 11. przygotowywanie informacji do celów sprawozdawczych,                        
 12. bieżąca archiwizacja dokumentów.
 1. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 1. zatrudnienie od 1 września 2020 r.,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,
 4. praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany ze sporadycznymi wyjazdami poza Urząd,
 5. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku, tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego i odbytej służby przygotowawczej – jeżeli dotyczy,
 9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, t.j.),
 11. referencje – jeżeli posiada.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina
z siedzibą: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17 lipca 2020 r. pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Rekrutacja na stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można wrzucać do skrzyni umieszczonej przed wejściem do urzędu lub zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty można także wysłać drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

 

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku wpłynięcia powyżej 10 aplikacji, w pierwszej kolejności odbędzie się test wiedzy, z którego wyłonione zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej).

Ogłoszenie

 

Pozostałe Komunikaty
2020-09-21

Utrudnienia w ruchu ul. Sowiniecka

Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową ul. Sowinieckiej w Mosinie.
Czytaj więcej
2020-09-21

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Policję oraz PSSE w Poznaniu.
Czytaj więcej
2020-09-21

Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

24 września br. o godz. 18.00 na placu zabaw przy ul. Jeziornej odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem”.
Czytaj więcej
2020-09-21

Renta rodzinna

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z ZUS rentę rodzinną, muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki.
Czytaj więcej
2020-09-21

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Czytaj więcej
2020-09-18

Aktualny terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, budżetu i finansów, inwestycji.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane