fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-09-22

Praca w Straży Miejskiej w Mosinie

 Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na stanowisko urzędnicze Strażnika Straży Miejskiej

w Straży Miejskiej w Mosinie

ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina

Urząd Miejski w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795);
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 4. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 7. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 8. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 9. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 11. uchwały  nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 2. doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych zapewniających porządek
  i bezpieczeństwo (policja, straż miejska, siły zbrojne itp.);
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;
 4. obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i wspierania pracowników, umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętność argumentowania;
 5. znajomość topografii Gminy Mosina;
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz odporność na stres;
 7. dyspozycyjność;
 8. znajomość obsługi komputera;
 9. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań:

 1. patrolowanie terenu całej gminy Mosina, w szczególności w zakresie:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. kontrola nieruchomości w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki odpadami,
 3. kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 4. kontrola ruchu drogowego,
 5. udział we wspólnych patrolach z Policją, zgodnie z zawartym porozumieniem;
 1. kontrola placówek handlowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. kontrola posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach;
 3. prowadzenie postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń oraz innych środków przewidzianych prawem;
 4. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i awarii technicznych w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli;
 5. zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych zdarzeń;
 6. ochrona obiektów i urządzeń o charakterze publicznym;
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień;
 8. konwojowanie przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby Gminy;
 9. prowadzenie dokumentacji służby wymaganej przepisami;
 10. wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. godziny pracy Straży Miejskiej w Mosinie: poniedziałek-piątek 7:00-22:00, sobot 9:00-17:00, w niedzielę i święta w czasie trwania imprez i innych uroczystości organizowanych przez Gminę oraz w innych godzinach na polecenie Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie;
 3. praca ma charakter administracyjno-biurowy, połączona z częstymi wyjazdami poza Urząd;
 4. siedziba Straży Miejskiej w Mosinie nie posiada podjazdów i sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje:

Strażnik Straży Miejskiej nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.)
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B,
 6. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 7. referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Strażnika Straży Miejskiej,
 10. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
  2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 5 października 2020 r.

 

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:


„ Rekrutacja na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej”.

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można wrzucać do skrzyni umieszczonej przed wejściem do urzędu lub zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty można także wysłać drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

                                                                                                                              Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                               /-/ Przemysław Mieloch

Pozostałe Komunikaty
2020-10-24

Komunikat dot. Zespołu Szkół w Krośnie i SP nr 1 w Mosinie

Uwaga! Aktualizacja z dnia 25.10.2020r.- dot. Zespołu Szkół w Krośnie
Czytaj więcej
2020-10-23

Nowe obostrzenia rządowe w związku z COVID-19

Informacja po spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina w dniu 23.10.2020r.
Czytaj więcej
2020-10-23

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Policję oraz PSSE w Poznaniu.
Czytaj więcej
2020-10-23

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Sesja odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Czytaj więcej
2020-10-22

Komunikat dot. SP w Krosinku oraz Przedszkola „Akademia Odkrywców”

Dotyczy funkcjonowania szkoły i przedszkola w związku z kwarantanną pracowników tych placówek.
Czytaj więcej
2020-10-22

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Mosinie (03.11) i Rogalinku (06.11).
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane