fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2018-08-08

Przetarg na sprzedaż drewna opałowego

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 165 m3, w cenie zgodnej z zarządzeniem Nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 r., zmieniającym zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

Asortyment drewna opałowego stanowi drewno mieszane różnych gatunków. Minimalna cena drewna dla sortymentu S4 wynosi: 48,30 zł brutto za 1 m3. Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 165 m3 wynosi: 48,30 zł brutto za 1 m3. Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Warunki przetargu:

 • Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do godz. 14:00.
 • Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA CENOWA – sprzedaż drewna opałowego, stanowiącego własność Gminy Mosina”, należy złożyć z sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina (pokój nr 107).
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Oferta winna zawierać (wg załączonego wzoru):
 • Imię, nazwisko i adres, nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,
 • dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,
 • ofertę cenową kupna drewna,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
 • podpis oferenta.
 • Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godzinach od 10:00 – 14:00, w miejscu jego składowania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 618 109-545.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 r., o godz. 14:10 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 110.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, oferenci złożą oferty dodatkowe z podaniem nowej ceny nie niższej niż cena pierwszej oferty. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, a jeśli oferty dodatkowe w dalszym ciągu będą w tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.
 • O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany pisemnie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Gmina Mosina powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży drewna.
 • Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do:
 • uiszczenia opłaty za drewno w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany w niej rachunek bankowy,
 • odbioru drewna, w tym dokonania załadunku i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności.
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest: Dominika Grząślewicz-Gabler, tel. 618 109-545, e-mail: dgabler@mosina.pl oraz Pani Martyna Tonińska, tel. 618 109-547, e-mail: martyna.toninska@mosina.pl.
 • Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 • Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia przed terminem składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia o przetargu:

 1. Formularz oferty - załącznik nr 1,
 2. Istotne warunki umowy sprzedaży – załącznik nr 2.

  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pozostałe Komunikaty
2018-08-17

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z NGO.
Czytaj więcej
2018-08-16

Zmarł Zdzisław Mikołajczak

Zdzisław Mikołajczak – mosinianin z urodzenia i zamiłowania do „małej ojczyzny”, zmarł w 14 sierpnia 2018 r. w wieku 75 lat.
Czytaj więcej
2018-08-16

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019

Od 1 do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.
Czytaj więcej
2018-08-14

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie

14 września o godz. 18:00
Czytaj więcej
2018-08-14

Informacja o żłobkach

Informacje na temat instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Mosina.
Czytaj więcej
2018-08-10

Biała Sobota z Powiatem Poznańskim

Powiat Poznański organizuje w dniu 1 września br. w godz. 11.00 – 15.00, na terenie Szpitala w Puszczykowie, „Białą Sobotę".
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane

Aktualizacja: planowane wyłączenia prądu


Segregacja od stycznia 2018


Dyżury aptek w 2018 roku


Planowane wyłączenia na terenie Gminy Mosina


Zimowe utrzymanie dróg