fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2023-01-19

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zwołuję LXXX sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 26 stycznia 2023 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Witolda Ostrowicza.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Porządek obrad.
 5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 (uchwała).
 6. Podwyższenie do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała).
 7. Powołanie przedstawiciela Gminy Mosina do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (uchwała).
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (uchwała).
 10. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina (zmiana uchwały).
 11. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (uchwała).
 12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I (zmiana uchwały).
 13. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina (uchwała).
 14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (uchwała).
 15. Ustanowienie przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (uchwała).
 16. Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.
 18. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 19. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 20. Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Mosinie i jej komisji w roku 2022.
 21. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2023.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/40f3c686-3419-4.

Transmisja obrad na żywo:  https://transmisja.esesja.pl/mosina

(-) Przewodniczący Rady Dominik Michalak

Pozostałe Komunikaty
2023-08-25

Działki na sprzedaż w Nowinkach

Wpłata wadium do 22 września. Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach.
Czytaj więcej
2023-09-21

Konsultacje społeczne - przebudowa skrzyżowania ul. Piotra Mocka i Szosy Poznańskiej

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na konsultacje 10 października o godz. 17:00 w sali konferencyjnej OSiR ul. Krasickiego 16.
Czytaj więcej
2023-09-21

Konsultacje społeczne - budowa ulicy Piaskowej w Krosinku

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na konsultacje 11 października o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krosinku.
Czytaj więcej
2023-09-18

Utrudnienia w ruchu kołowym

Informujemy, że 24 września (niedziela) na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego będzie miało miejsce wydarzenie sportowe.
Czytaj więcej
2023-09-18

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina.
Czytaj więcej
2023-09-13

Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Wrześniowe posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane