fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-11-26

Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na  zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne w kierunku inżynieria środowiska.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej minimum dwuletnie.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, sieci wodociągowych.
 3. Znajomość warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej.
 5. Biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów i tabel/zestawień, umiejętności planowania, umiejętność prowadzenia negocjacji.
 6. Uprawnienia budowalne będą dodatkowym atutem.
 7. Umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem.

Zakres zadań:

 1. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w spółce Aquanet.
 2. Planowanie infrastruktury dla Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 3. Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów wodno-ściekowych.
 4. Współpraca ze spółką Aquanet w zakresie tworzenia planu inwestycyjnego i jego realizacji.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 6. Współpraca w zakresie wydawania warunków technicznych dla budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 7. Współpraca w zakresie opiniowania wniosków i wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 8. Opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 9. Opiniowanie koncepcji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 10. Organizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy Mosina w zakresie budowy, przebudowy, remontu sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, w tym programowanie, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca z podmiotami zewnętrznymi (projektanci, wykonawcy i in.), przygotowania umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbioru i przekazani do eksploatacji, rozliczanie inwestycji.
 11. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń wymaganych zakresem kompetencyjnym oraz porozumień z podmiotami zewnętrznymi.
 12. Udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie oraz udział
  w sesjach Rady Miejskiej w Mosinie (okazjonalnie).

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca na zastępstwo.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.
 4. Praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd
  w celu wizytacji terenu.
 5. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku
  tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.),
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
  2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 6 grudnia 2021 r.

 

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:


„ Rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji gminnych”.

 

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl (z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                              

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Tomasz Łukowiak

 

Pozostałe Komunikaty
2022-08-12

Dodatek węglowy

Realizatorem dodatku węglowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
Czytaj więcej
2022-08-17

Sprzedaż drzew rosnących - „drewna na pniu”

Szczegółowy wykaz drzew będących przedmiotem zapytania ofertowego stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
Czytaj więcej
2022-08-17

Awaria systemu Źródło

Działanie systemu zostało przywrócone, obsługa interesantów została wznowiona.
Czytaj więcej
2022-08-17

Oświadczenie Burmistrza Gminy Mosina

Oświadczenie Burmistrza przedstawione na sesji Rady 16 sierpnia, w związku z uchwałą o referendum w sprawie jego odwołania.
Czytaj więcej
2022-08-16

Ostrzeżenie o upałach i możliwych burzach z gradem

Na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW Oddział w Poznaniu przekazujemy ostrzeżenie pogodowe.
Czytaj więcej
2022-08-16

Utrudnienia przy budowie kanalizacji sanitarnej Czapury, Wiórek, Babki

Kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane