fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-09-17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

w Zespole Informatyków

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Plac 20 Października 1

62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 2. Wykształcenie min. średnie z zakresu IT;
 3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 8. Uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 9. Prawo jazdy kat. B;
 10. Podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735);
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67),
 4. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176);
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 6. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia
  17 lutego 2005 r (Dz.U.2021.670);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113),
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73),
 9. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173),

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność instalowania, obsługi i konfiguracji systemów z rodziny MS Windows przeznaczonych dla komputerów osobistych;
 2. Znajomość zagadnień związanych z protokołami sieciowymi;
 3. Znajomość obsługi, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego;
 4. Znajomość systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych;
 5. Znajomość podstaw języka HTML;
 6. Znajomość systemu operacyjnego LINUX;
 7. Znajomość konfiguracji i zarządzania sieciami LAN i WAN;
 8. Umiejętność zarządzania bazami danych MsSQL, PostgreSQL, MySQL;
 9. Znajomość obsługi urządzeń sieciowych typu UTM, switch, router, access point itp.;
 10. Umiejętność archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzania danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych;
 11. Znajomość oprogramowania do zarządzania maszynami wirtualnymi;
 12. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym możliwość czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
 13. Mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia;
 14. Obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i wspierania pracowników, umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętność argumentowania;
 15. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz odporność na stres;
 16. Dyspozycyjność, sumienność i dokładność;

Zakres zadań:

1. Konfiguracja systemów operacyjnych (Windows) oraz sprzętu i urządzeń elektronicznych;

2. Instalacja systemów z rodziny Windows i innego oprogramowania na stacjach roboczych;

3. Administrowanie wdrożonymi systemami informatycznymi, w tym:

a. środowiskiem Active Directory,

b. klastrem HA w technologii Hyper-V,

c. macierzami dyskowymi,

d. obsługa oprogramowania użytkowego działającego w środowisku sieciowym,

4. Udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom  systemów teleinformatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, wykonywanie zabiegów konserwujących i napraw;

5. Wspomaganie administratora w zarządzaniu siecią teleinformatyczną i systemami komputerowymi;

6. Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.

7. Tworzenie i aktualizowanie informacji na stronie BIP;

8. Wykonywanie prac konserwacyjnych sieci LAN;

9. Pomoc przy wdrażaniu nowych systemów informatycznych;

10. Obsługa systemu monitoringu wizyjnego;

11. Nadzorowanie systemów:

a. do tworzenia kopii zapasowych danych z systemów informatycznych,

b. antywirusowego,

c. do zarządzania siecią teleinformatyczną,

d. do tworzeniach aktów prawnych,

e. do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,

f. bazodanowych.

12. Nadawanie i kontrolowanie przydzielonych użytkownikom uprawnień;

13. Współpraca z producentami oprogramowania oraz sprzętu użytkowanego w Urzędzie;

14. Opracowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego;

15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej oraz wszystkich innych zadań realizowanych przez Zespół Informatyków.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00 – 17.00, wtorek-piątek 7:00 – 15.00;
 3. Praca ma charakter administracyjno - biurowy połączona z wyjazdami poza Urząd;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada 2 odrębne lokalizacje:
  1. Budynek przy Placu 20 Października 1 posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara cześć budynku tj. część parteru i całe piętro nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych (brak windy).
  2. Budynek przy ul. Dworcowej 3 (I piętro) posiada podjazd oraz windę, na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html);
 3. List motywacyjny;
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego względnie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 5. Dla obywateli z innych państw dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 6. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 7. Kserokopie świadectw pracy;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
 10. Podpisana klauzula o treści: "Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)); Wzór oświadczeń i klauzuli, dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/wymagane-dokumenty.html
 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z realizacją procedury naboru (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, jest dostępny na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

30 września 2021 r.

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej”

Aplikacje można zostawiać także w Biurze Obsługi Interesanta oraz wysłać drogą elektroniczną na adres ESP: /km1dkc653m/SkrytkaESP lub adres e-mail: um@mosina.pl (z załączonymi skanami dokumentów, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku wpłynięcia powyżej 10 aplikacji, w pierwszej kolejności odbędzie się test wiedzy, z którego wyłonione zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej).

                                                                                                                  Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 

Ogłoszenia o naborze: link

Pozostałe Komunikaty
2022-10-03

Bezpłatne konsultacje prawne dla firm i osób fizycznych

Radca prawny udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu zadłużeń w płatnościach, odzyskiwania długów i innych.
Czytaj więcej
2022-10-03

Utrudnienia drogowe - Czapury, Wiórek, Babki

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej informuje o utrudnieniach w ruchu.
Czytaj więcej
2022-09-29

Awaria prądu - Sasinowo i Rogalinek

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 29.09. o godzinie 13.00
Czytaj więcej
2022-09-29

„Arkusz pomysłu” dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

Trwają prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zgłoś propozycje!
Czytaj więcej
2022-09-28

Awaria prądu - Mieczewo

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 28.09. o godzinie 10.00
Czytaj więcej
2022-09-23

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dymaczewo Nowe

28 września 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymaczewo Nowe.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane